Kolorowe przedszkole - dziecko w swoim żywiole!

Biuro projektu zaprasza chętnych nauczycieli Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Królowej Jadwigi w Knurowie do przystąpienia do projektu pn. Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

W ramach projektu nauczyciele przejdą szkolenie z zakresu gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, muzykoterapii, bajkoterapii oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, aby w kolejnym etapie projektu móc prowadzić dla dzieci zajęcia dodatkowe.

 

 

Rekrutacja potrwa od 22 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r.

 

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.

1 Regulamin rekrutacji
2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie
3 Wzór rekomendacji dyrektora szkoły
4 Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych
5 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku
6 Harmonogram zajęć

 

Biuro projektu zaprasza chętnych rodziców dzieci 3-5 lat uczęszczających do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Knurowie do przystąpienia dzieci do projektu pn. Kolorowe przedszkole – dziecko w swoim żywiole! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu dzieci w wieku 3-5 lat będą mogły skorzystać z dodatkowej oferty przedszkola, jaką jest rozszerzenie standardowej oferty o zajęcia z zakresu gimnastyki korekcyjnej, arteterapii, muzykoterapii, bajkoterapii oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Rekrutacja potrwa od 21 września 2020 r. do 25 września 2020 r.

Komplet dokumentów należy złożyć w Biurze projektu w siedzibie Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12 w pokoju 302.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Załączniki:

1. Regulamin rekrutacji

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3. Zgoda na udział w zajęciach dodatkowych

4. Oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych

5. Wzór usprawiedliwienia nieobecności

6. Wzór opinii pedagoga_psychologa lub innego specjalisty


Projekt pn. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczęły realizację projektu pn. Montaż instalacji OZE w obiektach publicznych Gminy Knurów. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania: 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT.

Głównym celem projektu jest zamontowanie w dwóch miejskich krytych pływalniach, działających na terenie gminy, nowoczesnych ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną z energii słonecznej oraz zamontowanie powietrznej pompy ciepła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Feliksa Michalskiego w Knurowie, która dzięki współpracy z istniejącym kotłem olejowym przyczyni się do produkcji energii cieplnej.

W wyniku zastosowania OZE (odnawialnych źródeł energii) w znacznym stopniu zmniejszy się zapotrzebowanie na energię pozyskiwaną ze źródeł tradycyjnych, dojdzie do obniżenia kosztów utrzymania budynków, podniesie się natomiast jakość i innowacyjność rozwiązań technologicznych w ww. obiektach edukacyjnych i sportowych.

 

Wartość projektu:
3 400 000,00 zł

Dofinansowanie w wys. 85% kosztów kwalifikowalnych:
2 890 000,00 zł

Wkład własny Gminy Knurów:
510 000,00 zł

Realizacja projektu przypada w okresie: od 2016.03.03 do 2019.06.28