Szanowni Państwo, począwszy od roku szkolnego 2015/2016 znowelizowana ustawa z 7 września z 1991 r. o systemie oświaty wprowadziła nowe zasady rekrutacji do przedszkoli. Przy przyjęciu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego, zwanych dalej przedszkolami bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w I etapie postępowania rekrutacyjnego muszą być uwzględnione kryteria ustawowe, które wynikają z konstytucyjnego obowiązku zapewnienia pomocy szczególnie potrzebującym, a mianowicie: wielodzietność rodziny (t.j. co najmniej troje dzieci), niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z jego rodziców, niepełnosprawność obojga rodziców, niepełnosprawność rodzeństwa, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jednocześnie, ustawa dała samorządom możliwość ustalenia nie więcej niż sześć własnych kryteriów, uwzględniających potrzeby dziecka i jego rodziny oraz lokalne potrzeby społeczne. Kryteria te brane są pod uwagę na II etapie postępowania rekrutacyjnego, t.j. w przypadku, równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie lub, jeśli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

W tym zakresie Rada Miasta Knurów Uchwałą Nr IV/40/15 z 28 stycznia 2015 r. szczegółowo określiła kryteria wraz z liczbą punktów oraz dokumenty potwierdzające te kryteria, tym samym nabór do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 odbył się zgodnie z nowelizowaną ustawą o systemie oświaty.

Kierując się uwagami dyrektorów przedszkoli i szkół, a przede wszystkim opiniami rodziców, po zakończonym naborze na rok szkolny 2015/2016 zapraszam Państwa do konsultacji społecznych, aby wspólnie z mieszkańcami Knurowa zmodyfikować obowiązujący katalog (określony w uchwale, jak wyżej) lub stworzyć nowy katalog istotnych kryteriów, który możliwie jak najbardziej spełni oczekiwania społeczne i będzie mógł być zastosowany przy naborze na rok szkolny 2016/2017 i kolejne lata szkolne.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy Knurów.

Okres konsultacji społecznych ustala się od 19 października 2015 r. do 30 października 2015 r.

 

Ustala się następujący udział w konsultacjach:

  • elektronicznie – wypełniając ankietę, która znajduje się tutaj;
  • oddając wypełnioną ankietę w jednym z miejskich przedszkoli, w jednym z miejskich szkół podstawowych i gimnazjów w Knurowie oraz w Zespole Szkół im I.Jana Paderewskiego w Knurowie przy ul. 1-go Maja 21, Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie przy ul. Szpitalnej 29, Zespole Szkół Specjalnych w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Knurowie przy ul. Kosmonautów 5a; (pobierz ankietę – doc)
  • w punkcie konsultacyjnym w siedzibie Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie przy alei Lipowej nr 12 (pokój nr 314) w dniach 21 i 28 października w godzinach od 15:00 do 17:00;

 

W ankiecie Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie proponuje cztery kryteria, które zostały opracowane po konsultacjach z dyrektorami miejskich przedszkoli i szkół podstawowych w Knurowie, jest również miejsce na wpisane innych kryteriów, według Państwa najistotniejszych. Raport z przeprowadzonych konsultacji (zestawienie uwag i wyniki ankiet) dostępny będzie na stronie www.knurow.edu.pl po 13 listopada 2015 r.