Numer naboru: MCE/110/1/2023/TL

 

Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

zatrudni pracownika na stanowisko urzędnicze
w pełnym wymiarze czasu pracy

 

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało prowadzenie spraw w Pionie Księgowo-Finansowym, w szczególności dotyczących:

 1. prowadzenia rachunkowości i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych przez MCE w zakresie finansowo-księgowym;
 2. obsługi finansowo-księgowej prowadzonych ksiąg rachunkowych, w tym wadiów i depozytów;
 3. prowadzenia obsługi gospodarki mieniem jednostek obsługiwanych przez MCE;
 4. obsługi finansowo-księgowej Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 5. ewidencji i rozliczania podatku od towarów i usług;
 6. windykacji należności;
 7. analiz i statystyk finansowo-księgowo-płacowych;
 8. realizacji zadań wynikających z harmonogramu pracy Pionu Księgowo-Finansowego.

 

Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe i co najmniej rok stażu pracy w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich lub w gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych na stanowisku związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, lub wykształcenie średnie o profilu technik ekonomista, technik rachunkowości i co najmniej dwa lata stażu pracy w urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich lub w gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych na stanowisku związanym z prowadzeniem ksiąg rachunkowych;
 2. znajomość podstawowych zagadnień z zakresu rachunkowości;
 3. obywatelstwo polskie;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
  lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. brak kary zakazu zajmowania stanowiska lub wykonywania zawodu lub pracy w organach i instytucjach samorządu terytorialnego;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 9. znajomość przepisów:
  • ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) w szczególności rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) w szczególności rozdziały: 1, 2, 3, 4, 5, 6,
  • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1570 ze zm.) w szczególności dział 2, 3, 4, 6, 8, 11.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. podstawowa wiedza na temat jednostek organizacyjnych Gminy Knurów;
 2. podstawowa wiedza na temat struktury organizacyjnej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.

 

Predyspozycje osobowościowe oraz umiejętności interpersonalne: umiejętność pracy pod silną presją czasu, samodzielność w wykonywaniu obowiązków, dyspozycyjność, odporność na stres, zdolności analityczne i organizacyjne, umiejętność samodzielnego wyszukiwania informacji, umiejętność interpretacji przepisów, sumienność, wysoki poziom kultury osobistej, zaangażowanie, umiejętność nienagannej obsługi klienta wewnętrznego i zewnętrznego.

 

Informacja o warunkach pracy  na danym stanowisku:

 1. praca w budynku Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie przy al. Lipowej 12,
  na II piętrze;
 2. praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 3. obsługa urządzeń biurowych;
 4. w zależności od potrzeb konieczność wyjścia lub wyjazdu poza stałe miejsce pracy;
 5. stały dopływ informacji i gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego i zewnętrznego (kontakt bezpośredni oraz telefoniczny);
 6. praca w stresie i pod presją czasu.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 

Oświadczenia, CV, kwestionariusz oraz list motywacyjny powinny być własnoręcznie podpisane. Wszystkie dokumenty zawarte w ofercie muszą być sporządzone w języku polskim w formie umożliwiającej ich odczytanie. Dokumenty wydane w języku obcym powinny zostać złożone wraz z tłumaczeniem.

 

Dokumenty należy składać do 22 września 2023 r. do  godz. 13: 30 w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, II piętro lub wysłać za pomocą E-PUAP2 na adres skrzynki: /mzjos/SkrytkaESP.

 

Dokumenty, które wpłyną do Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Każdy z kandydatów, którego oferta wpłynie w terminie, otrzyma na wskazany w kwestionariuszu osobowym adres e-mail informację o nadanym numerze referencyjnym oferty.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 235-27-00.

 

Planowany termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej – 27 wrzesień 2023 r. (godz. 900 – test merytoryczny, godz. 1000rozmowa kwalifikacyjna).

 

Ostateczny termin testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie oraz
na www.knurow.edu.pl (w zakładce zatrudnienie: www.knurow.edu.pl/zatrudnienie/) wraz z wykazem numerów referencyjnych ofert kandydatów spełniających wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu. Publikacja wykazu numerów referencyjnych nastąpi w dniu 25 września 2023 r. do godz. 12:00.

 

Kandydaci nie będą informowani indywidualnie o terminie testu merytorycznego i rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Dodatkowe informacje:

 • zatrudnienie pracownika wyłonionego w wyniku naboru planowane jest
  od 1 października 2023 r.,
 • docelowe stanowisko przewidziane dla pracownika realizującego powyżej opisany zakres zadań to specjalista,
 • zatrudnienie nastąpi na stanowisko adekwatne do doświadczenia i kwalifikacji posiadanych przez kandydata wyłonionego do zatrudnienia w wyniku naboru,
 • w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekroczył 6%,
 • jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o którym mowa powyżej, w miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  o naborze był niższy niż 6%, pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach urzędniczych, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajduje się w gronie pięciu najlepszych kandydatów spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe.
  Kandydat, który zamierza skorzystać z powyższego uprawnienia, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • wzory wymaganych oświadczeń oraz kwestionariusz osobowy zostały opublikowane w na stronie internetowej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie (www.knurow.edu.pl w zakładce zatrudnienie: www.knurow.edu.pl/zatrudnienie/),
 • dane osobowe zawarte w składanych dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane na potrzeby postępowania rekrutacyjnego. Administratorem danych osobowych kandydatów ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dyrektor Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie.  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
 • regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Miejskim Centrum Edukacji w Knurowie jest dostępny w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie,
 • zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
  (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 530 ze zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie zostanie opublikowane imię, nazwisko oraz miejsce zamieszkania osoby wybranej do zatrudnienia w wyniku przeprowadzonego naboru.

 

 

       dyrektor

(-) Anna Misiura