Knurów: Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Szkoła Podstawowa nr 4, krajowy numer identyfikacyjny 72722200000, ul. ul. Jana Kilińskiego  6, 44193   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-32 3304120, e-mail dw@knurow.edu.pl , faks 0-32 3304120.
Adres strony internetowej (URL): https://msp4.knurow.edu.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
https://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
https://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, pocztą kurierską
Adres:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4”, zlokalizowanej w Knurowie przy ul. Kilińskiego 6. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1.1 Roboty w zakresie burzenia: 1.1.1. Demontaż i montaż ławek, 1.1.2. Demontaż grzejników płytowych z blachy stalowej, 1.1.3. Demontaż rurociągów, 1.1.4. Zerwanie cokolika cementowego, 1.1.5. Rozebranie posadzek z płytek lastrykowych i ceramicznych, 1.1.6. Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o powierzchni ponad 5 m2 ze ścian, filarów, pilastrów z zaprawy cementowo-wapiennej, 1.1.7. Roboty przygotowawcze, odbicie tynków z murów, odbicie tynków o powierzchni ponad 5 m2 ze stropów, belek, biegów, spoczników schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej, 1.1.8. Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych w rulonie, 1.1.9. Przewożenie taczkami gruzu budowlanego na odległość do 30 m w poziomie; 2.1. Montaż instalacji: 2.1.1. Montaż grzejników na ścianie, 2.1.2. Montaż rurociągów na ścianach budynku; 3.1. Roboty izolacyjne: 3.1.1. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego, mur grubości 20-25 cm, 3.1.2. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodą iniekcji niskociśnieniowej w murze z cegły z wtrąceniami kamienia polnego lub łupanego, mur grubości 45-50 cm, 3.1.3. Wykonanie uszczelnienia na styku fundamentu i ściany, 3.1.4. Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, 3.1.5. Uszczelnienie ścian piwnicy od wewnątrz, wykonanie trzech cykli krzemiankowania; 4.1. Roboty tynkarskie i malarskie: 4.1.1. Przygotowanie podłoża pod tynki, warstwa szczepna, wykonanie obrzutki, zaprawa nakładania kryjącego, 4.1.2. Tynki renowacyjne, 4.1.3. Wykończenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie, 4.1.4. Wykończenie powierzchni, gruntowanie pod powłoki malarskie, 4.1.5. Wykończenie powierzchni, wykonanie powłoki malarskiej 2-krotne, 4.1.6. Malowanie farbą olejną elementów metalowych, siatek ciągniowych i pleciowych z ramkami stalowymi, 2- kotne. 5.1. Kładzenie i wykładanie podłóg: 5.1.1. Wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gładko, 5.1.2. Wykonanie posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych na zaprawach klejowych w pomieszczeniach ponad 10 m2; 6.Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określają dokumentacje projektowe oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych na zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45111100-9, 45300000-0, 45320000-6, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8, 45432100-5
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 21/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest: 1.1. we własnym zakresie zorganizować czasowe zaplecze budowy, 1.2. zapewnić warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – montażowych oraz uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane, 1.3. do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczyć zamawiającemu, 1.4. do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy i wygrodzenia terenu prac budowlanych, 1.5. na bieżąco aktualizować harmonogram robót w porozumieniu z zamawiającym, 1.6. do zapewnienia właściwego oznakowania i zabezpieczenia przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, 1.7. zabezpieczyć tymczasowo składowane materiały w sposób zapewniający ich ochronę przed zanieczyszczeniem oraz utratą jakości i właściwości, 1.8. prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać teren budowy w należytym porządku, 1.9. do przestrzegania w czasie robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego, 1.10. prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 1.11. spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 1.12. spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401), 1.13. zapewnić dla zrealizowania robót kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi, będącego członkiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadającego obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, 1.14. udzielić gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres zgodny z deklaracją zawartą w ofercie, jednak nie mniejszy niż 60 miesięcy, Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przez zamawiającego i wykonawcę. 2. Wykonawca musi uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym: 2.1. koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z kosztami korzystania z wody, energii elektrycznej, 2.2. koszty wynikające z zobowiązań i wymagań wskazanych w ust. 1, pkt 1.2., 3. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 3.1. ochronę mienia, 3.2. zagospodarowanie placu budowy, 3.3. utrudnienia związane z realizacją zadania, 3.4. wywóz i utylizację odpadów. 4. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w: 4.1. Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE.L.2011.88.5 ze zm.), 4.2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290), 4.3. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 120.000 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości brutto minimum 110.000 zł, obejmującą swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na rozbudowie, robotach modernizacyjnych i remontowych obiektów kubaturowych, 2. dysponuje kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Osoba przewidziana do pełnienia określonych funkcji technicznych w budownictwie musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie w/w ustawy. Natomiast uprawnienia uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej muszą spełniać warunki określone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Osoba spoza terytorium RP musi legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izb inżynierów albo udokumentować, że zdała egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. Osoba wskazana w rozdz. X ust. 1, pkt. 1.3. tiret drugi SIWZ, musi być członkiem samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp, 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3.zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w rozdz. X ust 1, pkt 1.2. SIWZ, 2. wykaz robót budowlanych o których mowa w rozdz. X ust. 1, pkt. 1.3. tiret pierwszy SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3. dane osoby, skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o której mowa w rozdz. X ust. 1, pkt 1.3. tiret drugi SIWZ wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą, 4. pisemne zobowiązanie podmiotu(ów), na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w myśl art. 22a pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 4, pkt. 4.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1.1. nie zalega z opłacaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert, 1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz.VIII ust. 4 i 6 SIWZ w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rodz. VIII ust. 4 i 6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pkt 1 i 3 pzp (rozdz. X ust. 1 SIWZ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, pod warunkiem, że: 4.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VIII, ust. 4 SIWZ, przedstawi informacje dotyczące numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały złożone, 4.2. wskazane dokumenty są aktualne. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Zasoby innych podmiotów: 6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie o którym mowa wyżej musi być w oryginale, w formie pisemnej (nie jest dopuszczalna inna forma), podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania innego podmiotu. 6.2.Jeżeli wykonawca, wskazuje spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 6.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 6.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, 6.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 6.2.4.czy inny podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa w rozdz. VIII ust.10, pkt 10.1. SIWZ lub z innych dokumentów przedłożonych przez wykonawcę. 7.Jeżeli wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) w zakresie określonym w rozdz. VIII ust. 4 pkt 4.1.SIWZ 8.Zasady dotyczące podwykonawców: 8.1.Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w ust. 4 pkt 4.1.SIWZ 8.2.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8.3.Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub dostawy następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielnie zamówienia składają: 9.1.oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ(stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ), dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 SIWZ (stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w rozdz. VIII ust. 4, pkt 4.1. SIWZ od każdego z tych wykonawców (w przypadku spółki cywilnej składane zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej jak również poszczególnych wspólników), 9.2. dokumenty wymienione w rozdz. VIII ust. 4, pkt 4.2. i 4.3. SIWZ wykonawcy składają wspólnie lub powinien złożyć je dowolny wykonawca spośród wykonawców składających wspólną ofertę. 10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. W celu sprawdzenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w przypadku, gdy kwoty podane w dokumentach będą w walucie obcej, zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki biorąc za podstawę średni kurs NBP waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs waluty przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 4000,00 zł (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych), 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie – Pełnomocnika Zamawiającego, tj. GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: „Izolacja pionowa ściany zewnętrznej wraz z renowacją tynków w piwnicy w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 4” 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie – Pełnomocnika Zamawiającego, al. Lipowa 12 (II piętro, pokój nr 307), nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Dokument wadium wniesiony w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 8.1. określenie nazwy zadania, którego dotyczy Poręczenie/Gwarancja, 8.2. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji. Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, 8.3. określenie kwoty poręczenia/gwarancji – wadium nie może być mniejsze niż określone w ust. 1, 8.4. określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji – musi obejmować okres począwszy od upływu obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, 8.5. bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją – poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 9. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 9.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego (Pełnomocnika) przed upływem terminu do składania ofert – w pieniądzu, 9.2. z chwilą złożenia w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji przed upływem terminu składania ofert – w pozostałych formach. 10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie: 10.1. wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12, pkt 12.1., 10.2. wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 10.3. na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 10 pkt 10.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 12.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust 1 pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt 3 pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 12.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 12.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 7b pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
CENA 60
TERMIN ZAKOŃCZENIA ROBÓT 30
GWARANCJA 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: 2.1. zmiany terminów realizacji umowy z uwagi na: 2.1.1. przeszkody fizyczne jakich doświadczony wykonawca lub zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć, 2.1.2. przedłużające się procedury uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych, 2.1.3. wyrażenie zgody na zlecenie robót budowlanych w podwykonawstwie, akceptację umowy o podwykonawstwie lub jej zmian; 2.2. działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: 2.2.1. katastrofalne działania przyrody, 2.2.2. akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 2.2.3. zaburzenia życia społecznego. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 2.3. zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 3 ust. 5 umowy i idącym za tym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2.4. zmiany osób, o których mowa w § 1 ust.9 i 10 umowy 2.5. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2.6. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 umowy, 2.7. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 umowy, 2.8. wad i braków w dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamówienia, 2.9. zmiany harmonogramu realizacji. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 dopuszczalne są pod następującymi warunkami: 3.1. wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, 3.3. protokół rozwiązań zamiennych i robót zamiennych zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę, 3.4. zostanie dokonany wpis inspektora nadzoru w dokumentacji z realizacji robót w sprawie zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3.5. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 umowy, 3.6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 23/03/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
07.03.2017r. Link
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.03.2017r.
3 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1) 07.03.2017r.
4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 2)
07.03.2017r.
5 Wykaz osób (załącznik nr 3) 07.03.2017r.
6 Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4) 07.03.2017r.
7 Dokumentacja projektowa (załącznik nr 5) 07.03.2017r.
8 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
(załącznik nr 6)
07.03.2017r.
9 Przedmiar robót (załącznik nr 7) 07.03.2017r.
10 Wzór umowy (załącznik nr 8) 07.03.2017r.
11 Formularz oferty 07.03.2017r.