Pieczęć urzędowa w szkole

Zgodnie z art. 16c ust. 1 Ustawy dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2005 r., nr 235, poz. 2000) urzędową pieczęcią jest metalowa, tłoczona pieczęć okrągła zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej, a w otoku napis odpowiadający nazwie podmiotu uprawnionego do jej używania (nazwa szkoły).

 

Podmioty, które mogą używać pieczęci urzędowych.

Pieczęci urzędowej używają podmioty wymienione w art. 2a ww. ustawy, m.in. szkoły publiczne. Przepisy tej ustawy nie określają, co należy rozumieć pod pojęciami „szkoła publiczna”, dlatego definicji tej należy szukać w art. 2 Ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156), zgodnie z którym, szkoła to m.in. publiczna szkoła podstawowa i publiczne gimnazjum. Należy przy tym nadmienić, że tylko podmioty wymienione
w art. 2a ustawy o godle, barwach (…), bądź posiadające inne ustawowe uprawnienia do używania tych pieczęci, są uprawnione do używania pieczęci urzędowychPozostałe podmioty, w tym również publiczne przedszkola, nie są uprawnione do używania pieczęci urzędowych.

Przykład: Przedszkole publiczne nie jest uprawnione do używania pieczęci urzędowej do celów awansu zawodowego, co oznacza, że akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego nie musi zawierać odcisku pieczęci urzędowej. Również pojecie „pieczęci”, którymi opatruje się legitymacje w przedszkolach specjalnych, o których mowa w § 1 ust. 6 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.
z 2001 r., nr 61, poz. 624) należy rozumieć jako zwykłe pieczęcie używane przez przedszkola, a nie jako pieczęcie urzędowe.

Wielkość i treść pieczęci urzędowej

Ogólne warunki dotyczące wymiarów pieczęci urzędowych określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic
i pieczęci urzędowych (Dz. U. z 1955 r., nr 47, poz. 316 ze zm.)
.

Wymiary pieczęci urzędowych stosowanych w szkołach:

  • do tłoczenia w papierze i do tuszu – 36 mm średnicy,
  • w legitymacjach – 20 mm średnicy.

Treści pieczęci urzędowych, którymi posługują się szkoły, są uwarunkowane nazwami szkół, które wynikają z załączników do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., nr 61, poz. 624)Na pieczęciach urzędowych może być używany skrót nazwy, jeżeli jest ona długa. Każdorazowo postanowienia ramowego statutu odsyłają jednak do regulacji określonych w odrębnych przepisach dotyczących używania pieczęci urzędowych. Pieczęć urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu nie zawiera nazwy tego zespołu, np. „Miejska Szkoła Podstawowa nr 3 w Knurowie”, „Miejskie Gimnazjum nr 3 w Knurowie.” Natomiast inne pieczęcie szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół zawierają nazwę zespołu i nazwę tej szkoły.

Zamawianie pieczęci urzędowej

Do wyrobu pieczęci państwowych uprawniona jest wyłącznie Mennica Państwowa. Szkoły składają zamówienia na pieczęcie urzędowe do Mennicy Państwowej za pośrednictwem organu prowadzącego. Pieczęć urzędową zamawia się pisemnie. Pismo zamawiające powinno być podpisane przez dyrektora szkoły, wskazywać adres, na który wykonana pieczęć ma być przesłana jako polecona przesyłka pocztowa oraz zawierać dane potrzebne do wystawienia faktury VAT (załącznik nr 1).

Konieczność zniszczenia pieczęci urzędowej

Pieczęcie urzędowe, które nie mogą być używane z jakiegokolwiek powodu,
w szczególności z powodu ich zużycia, uszkodzenia, likwidacji bądź przekształcenia szkoły albo zmiany przepisów uprawniających do używania pieczęci urzędowych, należy niezwłocznie przekazać do Mennicy Państwowej. Przekazanie następuje za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę po przekazaniu pisma podpisanego przez dyrektora szkoły zawierającego odbitkę likwidowanej pieczęci wraz z jej indywidualnym numerem znajdującym się na każdej z pieczęci urzędowej (załącznik nr 2). Organ prowadzący szkołę przesyła pieczęć urzędową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru do Mennicy Polskiej
z pismem zawierającym odbitki pieczęci i jej numerem. Mennica Państwowa jest zobowiązana niezwłocznie zniszczyć przekazane jej pieczęcie wraz z ich odbitkami, które sporządziła przy wykonywaniu pieczęci i zachowuje wraz
z potwierdzeniem odbioru. Po zniszczeniu pieczęci i ich odbitek Mennica Państwowa sporządza protokół i przechowuje go w swoich aktach. Odpis protokołu przesyła podmiotowi, który przekazał pieczęcie.


Załączniki:

  1. Zamówienie pieczęci – pobierz doc
  2. Zwrot pieczęci – pobierz doc