Ogłoszenie nr 38001 – 2017 z dnia 2017-03-07 r.
Knurów: „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” z podziałem na następujące części: Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie; Część 2: Budowa placu zabaw.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Miejskie Centrum Edukacji, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Przedszkole nr 2, krajowy numer identyfikacyjny 27023128500000, ul. ul. Lotników  3, 44196   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 235 27 72, e-mail dw@knurow.edu.pl , faks 032 235 27 72.
Adres strony internetowej (URL): www.przedszkolenr2.edupage.org
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednotka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
pocztą, pocztą kurierską, osobiście
Adres:
Miejskie Centrum Edukacji, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie” z podziałem na następujące części: Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie; Część 2: Budowa placu zabaw.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”. 2. Przedmiotem zamówienia został podzielony na dwie części: 2.1. Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie. 2.2. Część 2: Budowa placu zabaw. 3. Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie obejmuje wykonanie robót w zakresie przebudowy 2 nowych oddziałów przedszkolnych, w których skład wchodzą: sale dydaktyczne, hol z szatnią, zaplecze sanitarne dla dzieci oraz szatnia oraz toalety dla personelu. Ponadto przedmiotem zamówienia jest przebudowa części kuchni zlokalizowanej na I piętrze (w tym dostawa i montaż wyposażenia kuchni) oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zamówienia dotyczącego części 1 określa szczegółowo dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) , stanowiące załącznik do SIWZ i obejmuje: 3.1. Roboty budowlano-wykończeniowe budynku, tj. roboty: 3.1.1. w zakresie burzenia, 3.1.2. ziemne, 3.1.3. w zakresie betonowania, 3.1.4. w zakresie wznoszenia konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 3.1.5 murarskie, 3.1.6. tynkarskie, 3.1.7. w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, 3.1.8. płytkarskie, 3.1.9. malarskie. 3.2. Roboty wewnętrznych instalacji: 3.2.1. ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania, 3.2.2. instalacji wody użytkowej, 3.2.3. wentylacji mechanicznej, 3.2.4. kanalizacji sanitarnej, 3.2.5. gazowej, 3.2.6. elektrycznej, 3.2.7. oświetlenia ewakuacyjnego w całym budynku przedszkola. 3.3. Wyposażenie kuchni zgodnie z dokumentacją projektową. 4. Część 2: Budowa placu zabaw obejmuje roboty budowlane określone szczegółowo w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) , stanowiących załącznik do SIWZ i obejmuje: 4.1. Przygotowanie terenu pod budowę, tj. roboty w zakresie: 4.1.1. usunięcia wierzchniej warstwy gleby, 4.1.2. przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 4.1.3. zagospodarowania terenu. 4.2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie: 4.1.4. nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej, 4.1.5. chodników z płyt deptakowych, 4.1.6. montaż wyposażenia placu zabaw, 4.1.7. przesadzenia krzewów i istniejących urządzeń placu zabaw, 4.1.8. wznoszenia obiektu małej architektury. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określają dokumentacje projektowe oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, dopuszcza przy wykonaniu robót budowlanych na zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej opisał przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczegółowego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę. Wszelkie parametry urządzeń i materiałów zastosowanych przez wykonawcę przy realizacji zamówienia muszą spełniać wymogi wskazane w dokumentacji projektowej. Podanie typów urządzeń oraz nazw producentów należy traktować jako przykładowe.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45100000-8, 45410000-4, 45421152-4, 45431000-7, 45442100-8, 45262520-2, 45112210-0, 45111200-0, 45110000-1, 45310000-3, 45330000-9, 39141000-2, 44410000-7, 37535200-9, 45112723-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

data zakończenia: 28/08/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Maksymalny termin realizacji zmówienia dla: części 1: do 21.08.2017 r., część 2: do 28.08.2017 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Cześć 1 zamówienia: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie. 2. Cześć 2 zamówienia: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Cześć 1 zamówienia: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000 000 zł; 2. Cześć 2 zamówienia: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Cześć 1 zamówienia: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości brutto minimum 800 000 zł, obejmującą swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na rozbudowie, robotach modernizacyjnych i remontowych obiektów kubaturowych, – dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe wskazane poniżej: a) kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, b) kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych. 2. Cześć 2 zamówienia: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: – w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości brutto minimum 80 000 zł, obejmującą swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na budowie lub rozbudowie obiektów małej architektury, – dysponuje kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcje kierowników. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie w/w ustawy. Natomiast uprawnienia uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej muszą spełniać warunki określone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Osoby spoza terytorium RP muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izb inżynierów albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. Osoby wskazane w rozdz. X, ust. 1, pkt. 1.3., ppkt. 1.3.1. tiret 2 oraz ppkt. 1.3.2. tiret 2 SIWZ, muszą być członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Dotyczy obu części 1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp, 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wymaga: 1. dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną odpowiednio przez zamawiającego w rozdz. X ust 1, pkt 1, ppkt 1.2.1. lub 1.2.2. SIWZ, 2. wykazu robót budowlanych o których mowa odpowiednio w rozdz. X ust. 1, pkt 1.3., ppkt 1.3.1. tiret 1 lub ppkt 1.3.2. tiret 1 SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa odpowiednio w rozdz. X ust. 1, pkt 1.3., ppkt 1.3.1., tiret 2 lub ppkt 1.3.2. tiret 2 SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, 4. pisemnego zobowiązania podmiotu(ów), na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w myśl art. 22a pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII, ust. 4, pkt. 4.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1.1. nie zalega z opłacaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert, 1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII ust. 4 i 6 SIWZ w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VIII, ust. 4 i 6 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pkt 1 i 3 pzp (rozdz. X ust. 1 SIWZ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, pod warunkiem, że: 4.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VIII, ust. 4 SIWZ, przedstawi informacje dotyczące numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały złożone, 4.2. wskazane dokumenty są aktualne. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Zasoby innych podmiotów: 6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie o którym mowa wyżej musi być w oryginale, w formie pisemnej (nie jest dopuszczalna inna forma), podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania innego podmiotu. 6.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 6.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 6.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, 6.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 6.2.4. czy inny podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa w ust. 6.1. lub z innych dokumentów przedłożonych przez wykonawcę. 6.3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) w zakresie określonym w rozdz. VIII ust. 4, pkt 4.1.SIWZ. 7. Zasady dotyczące podwykonawców: 7.1. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VIII, ust. 4 pkt 4.1.SIWZ. 7.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub dostawy następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielnie zamówienia składają: 8.1. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ(stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ), dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale VII ust. 2 SIWZ(stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w rozdz. VIII ust. 4, pkt 4.1. SIWZ od każdego z tych wykonawców (w przypadku spółki cywilnej składane zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej jak również poszczególnych wspólników), 8.2. dokumenty wymienione w rozdz. VIII ust. 4, pkt 4.2. i 4.3. SIWZ wykonawcy składają wspólnie lub powinien złożyć je dowolny wykonawca spośród wykonawców składających wspólną ofertę. 9. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 10. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 12. W celu sprawdzenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w przypadku, gdy kwoty podane w dokumentach będą w walucie obcej, zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki biorąc za podstawę średni kurs NBP waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs waluty przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości: 1.1. Część 1 zamówienia – 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), 1.2. Część 2 zamówienia – 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 zł), 1.3. Wykonawca składając ofertę na obydwie części możne wnieść wadium w pieniądzu łącznie w wysokości 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące 00/100 zł). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie – Pełnomocnika Zamawiającego, tj. GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: Część 1: Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”, część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie; Część 2: „Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”, część 2: Budowa placu zabaw. Obie części: Nowa Bajka – przebudowa Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie w celu poprawy dostępności do edukacji przedszkolnej w gminie”, część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie, część 2: Budowa placu zabaw. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie – Pełnomocnika Zamawiającego, al. Lipowa 12 (II piętro, pokój nr 307), nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Dokument wadium wniesiony w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 8.1. określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, 8.2. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji. Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, 8.3. określenie kwoty poręczenia/gwarancji – wadium nie może być mniejsze niż określone w ust. 1, 8.4. określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji – musi obejmować okres począwszy od upływu obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, 8.5. bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją – poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 9. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 9.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego (Pełnomocnika) przed upływem terminu do składania ofert – w pieniądzu, 9.2. z chwilą złożenia w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji przed upływem terminu składania ofert – w pozostałych formach. 10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie: 10.1. wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 12, pkt 12.1., 10.2. wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 10.3. na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z ust. 10 pkt 10.1., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 12.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1 pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt 3 pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 12.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 12.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 7b pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin zakończenia robót budowlanych 30
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień poszczególnych umów zawartych w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, dopuszczalna jest, gdy zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 pzp, oraz w przypadkach określonych przez zamawiającego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp wymienionych poniżej oraz we wzorach umów stanowiących załączniki do SIWZ. 2. Zakres, charakter oraz warunki wprowadzenia zmian, w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 1 pzp: 2.1. W zakresie części 1 zamówienia zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach: 2.1.1. zmiany terminów realizacji umowy z uwagi na: – przeszkody fizyczne jakich doświadczony wykonawca lub zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć, – przedłużające się procedury uzgodnień z zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych, – zawieszenia przez zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy, – nieprzekazanie przez zamawiającego placu budowy wykonawcy w terminie ustalonym w umowie, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, – działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: a) katastrofalne działania przyrody, b) akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, c) zaburzenia życia społecznego, – wad i braków w dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamówienia, – zmiany harmonogramu realizacji. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 2.1.2. w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy: – zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 3 ust. 5 wzoru umowy i idącym za tym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy, – ograniczenia przez zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 wzoru umowy, – ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 wzoru umowy, 2.1.3. w treści lub zakresie umowy dotyczącym: – wyrażenia zgody na zlecenie robót budowlanych w podwykonawstwie, akceptację umowy o podwykonawstwie lub jej zmian, – wprowadzenia rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji zadania i wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Wprowadzenie ww. zmian, wymaga każdorazowego uprzedniego uzgodnienia na piśmie pod rygorem nieważności z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. – zmiany osób, o których mowa w § 1 ust. 13 i 14 wzoru umowy, 2.1.4. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi lub finansującymi lub współfinansującymi realizację projektu, obejmującego realizację przedmiotowego zamówienia, 2.2. W zakresie części 2 zamówienia zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w następujących przypadkach: 2.2.1. zmiany terminów realizacji umowy z uwagi na: – przeszkody fizyczne jakich doświadczony wykonawca lub zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć, – przedłużające się procedury uzgodnień z zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych, – zawieszenia przez zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy, – działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: a) katastrofalne działania przyrody, b) akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, c) zaburzenia życia społecznego, – warunków uniemożliwiających realizację robót z przyczyn technicznych, – wad i braków w dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamówienia, – zmiany harmonogramu realizacji. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 2.2.2. w zakresie wysokości wynagrodzenia wykonawcy: – zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 3 ust. 4 wzoru umowy i idącym za tym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy, – ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 3 wzoru umowy, 2.2.3. w treści lub zakresie umowy dotyczącym: – wyrażenia zgody na zlecenie robót budowlanych w podwykonawstwie, akceptację umowy o podwykonawstwie lub jej zmian, – wprowadzenia rozwiązań równorzędnych lub funkcjonalnie lepszych od określonych w dokumentacji projektowej, z zastrzeżeniem, że zmiana ta nie może mieć wpływu na termin realizacji zadania i wysokość wynagrodzenia wykonawcy. Wprowadzenie ww. zmian, wymaga każdorazowego uprzedniego uzgodnienia na piśmie pod rygorem nieważności z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. – zmiany osoby, o których mowa w § 1 ust. 14 i 15 wzoru umowy, 2.2.4. konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy zamawiającym a inną niż wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi lub finansującymi lub współfinansującymi realizację projektu, obejmującego realizację przedmiotowego zamówienia, 2.3. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod następującymi warunkami: 2.3.1. wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 2.3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku wykonawcy i zaakceptowaniu go przez zamawiającego lub na wniosek zamawiającego, 2.3.3. protokół rozwiązań zamiennych i robót zamiennych zostanie zatwierdzony przez zamawiającego i wykonawcę, 2.3.4. zostanie dokonany wpis inspektora nadzoru w dokumentacji z realizacji robót w sprawie zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od wykonawcy, 2.3.5. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 wzoru umowy na część 1 i § 3 ust. 3 wzoru umowy na część 2, 2.3.6. wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 22/03/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 1: Przebudowa budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 im. Jana Brzechwy w Knurowie obejmuje wykonanie robót w zakresie przebudowy 2 nowych oddziałów przedszkolnych, w których skład wchodzą: sale dydaktyczne, hol z szatnią, zaplecze sanitarne dla dzieci oraz szatnia oraz toalety dla personelu. Ponadto przedmiotem zamówienia jest przebudowa części kuchni zlokalizowanej na I piętrze (w tym dostawa i montaż wyposażenia kuchni) oraz budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zakres rzeczowy zamówienia dotyczącego części 1 określa szczegółowo dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) , stanowiące załącznik do SIWZ i obejmuje: 1.1. Roboty budowlano-wykończeniowe budynku, tj. roboty: 1.1.1. w zakresie burzenia, 1.1.2. ziemne, 1.1.3. w zakresie betonowania, 1.1.4. w zakresie wznoszenia konstrukcji ze stali konstrukcyjnej, 1.1.5 murarskie, 1.1.6. tynkarskie, 1.1.7. w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej, 1.1.8. płytkarskie, 1.1.9. malarskie. 1.2. Roboty wewnętrznych instalacji: 1.2.1. ciepła technologicznego i centralnego ogrzewania, 1.2.2. instalacji wody użytkowej, 1.2.3. wentylacji mechanicznej, 1.2.4. kanalizacji sanitarnej, 1.2.5. gazowej, 1.2.6. elektrycznej, 1.2.7. oświetlenia ewakuacyjnego w całym budynku przedszkola. 1.3. Wyposażenie kuchni zgodnie z dokumentacją projektową.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45410000-4, 45421152-4, 45431000-7, 45442100-8, 45262520-2, 45110000-1, 45310000-3, 45330000-9, 39141000-2, 44410000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 21/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin zakończenia robót budowlanych 30
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 10

6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Kryteria w zakresie części 1 zamówienia: 1.1.1. Cena (C) – 60% obliczona zgodnie ze wzorem: C = (C najniższa / C badana)x 60, gdzie: C – liczba punktów uzyskana w ocenie, C najniższa – cena najniższa spośród ofert nie odrzuconych, C badana – cena oferty badanej. W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 1.1.2. Termin zakończenia robót budowlanych (T) – 30%, obliczony w następujący sposób: Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia przypada na dzień 21.08.2017 r. Wykonawca, który zadeklaruje ten termin otrzyma 0 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji zamówienia do 16.08.2017 r. otrzyma 15 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji zamówienia do 11.08.2017 r. otrzyma 30 punktów. Kryterium to winno być wyrażone w ofercie jako jedna z ww. dat. W przypadku zadeklarowania terminu zakończenia realizacji przypadającego przed dniem 11.08.2017 r., oferta będzie oceniana, jakby wykonawca zadeklarował dzień 11.08.2017 r. Z kolei zadeklarowanie terminu zakończenia realizacji przypadającego po dniu 21.08.2017 r., skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 2 pzp. Brak zaznaczenia lub zaznaczenie więcej niż jednego terminu ocenione będzie jakby wykonawca wskazał termin 21.08.2017 r. W związku z tym, iż termin zakończenia robót jest kryterium za które wykonawca otrzymać może dodatkowe punkty, zadeklarowany termin zakończenia tych prac będzie wpisany do umowy, a jego przekroczenie będzie skutkowało narażeniem wykonawcy na zapłatę kary umownej. W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 1.1.3. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (G) – 10%, obliczony zgodnie ze wzorem: G= ((G badana –60)/24)x10, gdzie: G – liczba punktów uzyskana w ocenie, G badana – okres gwarancji oferty badanej wyrażony w miesiącach, spośród ofert nie odrzuconych. Kryterium to winno być wyrażone w miesiącach, poprzez podanie całkowitej liczby miesięcy. W przypadku zadeklarowania okresu udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dłuższej niż 84 miesięcy, oferta będzie oceniana, jakby wykonawca zadeklarował 84 miesiące. Z kolei minimalny możliwy okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zamawiający ustala na 60 miesięcy. Zadeklarowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 60 miesięcy będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 2 pzp. Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek okresu udzielonej gwarancji będzie równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu 60 miesięcy. Należy mieć na uwadze, iż zadeklarowany okres udzielenia gwarancji wpisany będzie do umowy. W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. 2. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: B = C+T+G B – łączna punktacja przyznana badanej ofercie, C – punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium cena, T – punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium termin zakończenia robót budowlanych, G – punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium okres gwarancji. 4. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych. 5. Zamawiający udzieli zamówienia w poszczególnych częściach zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 6. Jeżeli w danej części zamówienia nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert w danej części zamówienia, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych, zgodnie z art. 91 ust. 4 pzp. 7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach złożonych. 8. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pzp. 10. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pzp zamawiający poprawia w ofercie: 10.1. oczywiste omyłki pisarskie, 10.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 10.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11. Zamawiający będzie dokonywał poprawy oczywistych omyłek pisarskich, o których mowa w ust. 10, pkt 10.1., polegających w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. 12. Zamawiający będzie dokonywał poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w ust. 10, pkt 10.2., z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumie m. in. błąd polegający na nieprawidłowym wykonaniu działań arytmetycznych i który może jednoznacznie poprawić stosując reguły arytmetyczne.

Część nr: 2    Nazwa: : Budowa placu zabaw

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Część 2: Budowa placu zabaw obejmuje roboty budowlane określone szczegółowo w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) , stanowiących załącznik do SIWZ i obejmuje: 1.1. Przygotowanie terenu pod budowę, tj. roboty w zakresie: 1.1.1. usunięcia wierzchniej warstwy gleby, 1.1.2. przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 1.1.3. zagospodarowania terenu. 1.2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1.1.4. nawierzchni poliuretanowej bezpiecznej, 1.1.5. chodników z płyt deptakowych, 1.1.6. montaż wyposażenia placu zabaw, 1.1.7. przesadzenia krzewów i istniejących urządzeń placu zabaw, 1.1.8. wznoszenia obiektu małej architektury.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45112210-0, 45111200-0, 37535200-9, 45112723-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 28/08/2017
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin zakończenia robót budowlanych 30
Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia 10
6) INFORMACJE DODATKOWE: 1. Kryteria w zakresie części 2 zamówienia: 1.1.1. Cena (C) – 60% obliczona zgodnie ze wzorem: C = (C najniższa / C badana)x 60, gdzie: C – liczba punktów uzyskana w ocenie, C najniższa – cena najniższa spośród ofert nie odrzuconych, C badana – cena oferty badanej. W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów. 1.1.2. Termin zakończenia robót budowlanych (T) – 30%, obliczony w następujący sposób: Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia przypada na dzień 28.08.2017 r. Wykonawca, który zadeklaruje ten termin otrzyma 0 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji zamówienia do 21.08.2017 r. otrzyma 15 punktów. Wykonawca, który zadeklaruje zakończenie realizacji zamówienia do 14.08.2017 r. otrzyma 30 punktów. Kryterium to winno być wyrażone w ofercie jako jedna z ww. dat. W przypadku zadeklarowania terminu zakończenia realizacji przypadającego przed dniem 14.08.2017 r., oferta będzie oceniana, jakby wykonawca zadeklarował dzień 14.08.2017 r. Z kolei zadeklarowanie terminu zakończenia realizacji przypadającego po dniu 28.08.2017 r., skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 2 pzp. Brak zaznaczenia lub zaznaczenie więcej niż jednego terminu ocenione będzie jakby wykonawca wskazał termin 28.08.2017 r. W związku z tym, iż termin zakończenia robót jest kryterium za które wykonawca otrzymać może dodatkowe punkty, zadeklarowany termin zakończenia tych prac będzie wpisany do umowy, a jego przekroczenie będzie skutkowało narażeniem wykonawcy na zapłatę kary umownej. W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów. 1.1.3. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia (G) – 10%, obliczony zgodnie ze wzorem: G= ((G badana –60)/24)x10, gdzie: G – liczba punktów uzyskana w ocenie, G badana – okres gwarancji oferty badanej wyrażony w miesiącach, spośród ofert nie odrzuconych. Kryterium to winno być wyrażone w miesiącach, poprzez podanie całkowitej liczby miesięcy. W przypadku zadeklarowania okresu udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dłuższej niż 84 miesięcy, oferta będzie oceniana, jakby wykonawca zadeklarował 84 miesiące. Z kolei minimalny możliwy okres udzielonej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zamawiający ustala na 60 miesięcy. Zadeklarowanie okresu udzielonej gwarancji krótszego niż 60 miesięcy będzie skutkować odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 2 pzp. Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek okresu udzielonej gwarancji będzie równoznaczne z zaoferowaniem minimalnego okresu 60 miesięcy. Należy mieć na uwadze, iż zadeklarowany okres udzielenia gwarancji wpisany będzie do umowy. W zakresie tego kryterium oferta może uzyskać maksymalnie 10 punktów. 2. Łącznie oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru: B = C+T+G B – łączna punktacja przyznana badanej ofercie, C – punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium cena, T – punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium termin zakończenia robót budowlanych, G – punktacja przyznana ofercie badanej w kryterium okres gwarancji. 4. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych. 5. Zamawiający udzieli zamówienia w poszczególnych częściach zamówienia wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom przedstawionym w pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 6. Jeżeli w danej części zamówienia nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert w danej części zamówienia, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego, ofert dodatkowych, zgodnie z art. 91 ust. 4 pzp. 7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofertach złożonych. 8. W toku badania i oceny ofert, zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 9. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pzp. 10. Zgodnie z art. 87 ust. 2 pzp zamawiający poprawia w ofercie: 10.1. oczywiste omyłki pisarskie, 10.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 10.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 11. Zamawiający będzie dokonywał poprawy oczywistych omyłek pisarskich, o których mowa w ust. 10, pkt 10.1., polegających w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie logicznym, pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej. 12. Zamawiający będzie dokonywał poprawy oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w ust. 10, pkt 10.2., z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek. Przez oczywistą omyłkę rachunkową zamawiający rozumie m. in. błąd polegający na nieprawidłowym wykonaniu działań arytmetycznych i który może jednoznacznie poprawić stosując reguły arytmetyczne.
Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
07.03.2017 r. Link
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 07.03.2017 r.
3 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 1)
07.03.2017 r.
4 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 2)
07.03.2017 r.
5 Wzór umowy – cześć 1 (załącznik nr 3) 07.03.2017 r.
6 Wzór umowy – część 2 (załącznik nr 4) 07.03.2017 r.
7 Formularz oferty – część 1 (załącznik nr 5) 07.03.2017 r.
8 Formularz oferty – część 2 (załącznik nr 6) 07.03.2017 r.
9 Wykaz osób – część 1 (załącznik nr 7) 07.03.2017 r.
10 Wykaz osób – część 2 (załącznik nr 8) 07.03.2017 r.
11 Wykaz robót budowlanych – część 1 i 2 (załącznik nr 9) 07.03.2017 r.
12 Dokumentacja dotycząca części 1 07.03.2017 r.
13 Dokumentacja dotycząca części 2 07.03.2017 r.