Knurów: Budowa żłobka w Knurowie

Numer ogłoszenia: 298494 – 2015; data zamieszczenia: 05.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Publiczny w Knurowie , ul. Lotników 3, 44-196 Knurów, woj. śląskie, tel. 32 235 27 72, faks 32 235 27 72.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://zlobek.knurow.edu.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa żłobka w Knurowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa żłobka w Knurowie, zlokalizowanego przy ul. Gen. Ziętka, na działce ewidencyjnej nr 3537/58.

2. Ogólna charakterystyka: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę 4 – oddziałowego żłobka z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu. W budynku nowo projektowanego żłobka przewiduje się 4 sale dydaktyczne, w każdej oddzielny węzeł sanitarny z 3 umywalkami, 2 sedesami, 2 brodzikami, przewijak i nocniki na wyposażeniu oraz przy każdej sali pomieszczenie magazynowe na leżaki i pościel oraz magazyn i szatnia podręczna. Z każdej sal prowadzi wyjście bezpośrednio na ogrodzony plac zabaw oraz na główny korytarz. Ponadto w budynku przewiduje się ogólną salę zabaw, kuchnię wraz z zapleczem i stołówkę oraz skrzydło biurowo – socjalne. Budynek zostanie wyposażony we własną kuchnię wraz z zapleczem i stołówką. Układ pomieszczeń w bloku żywieniowym spełnia niezbędne warunki do dostarczania produktów, ich przechowywania, przygotowywania do dalszej obróbki, gotowania lub podgrzania, rozdzielenia, porcjowania i podawania dzieciom. Dojazd do budynku żłobka zapewniony będzie od ul. Wiosennej, wzdłuż której zlokalizowano miejsca parkingowe oraz z której prowadzi wjazd na teren żłobka do zaplecza kuchennego oraz odbioru nieczystości stałych.

2.1. Powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem: 2153,15 m2;

2.2. Powierzchnia wewnętrzna budynku żłobka: 1619,89 m2;

2.3. Powierzchnia zewnętrzna budynku żłobka: 381,32 m2;

2.4. Kubatura budynku: 10227,5 m3;

2.5. Powierzchnia zabudowy budynku do składowania odpadów: 16,00 m2;

2.6. Powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej (gr. 8 cm): 1085,00 m2;

2.7. Powierzchnia ciągów pieszych z kostki betonowej (gr. 7 cm): 188,40 m2;

2.8. Powierzchnia miejsc postojowych z kostki granitowej (6/8 cm): 210,83 m2;

2.9. Powierzchnia tarasów z deski kompozytowej: 301,40 m2;

2.10. Powierzchnia poliuretanu: 20,10 m2;

2.11. Tereny zielone: 1725,75 m2;

2.12. Długość ogrodzenia panelowego (h=1,43 m): 180,40 m2;

2.13. Furtka (szer. 1,10 m): 3 szt.;

2.14. Ilość kondygnacji: 1;

3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

3.1. Roboty ziemne w tym karczowanie drzew i krzewów,

3.2. Roboty budowlano-montażowe budynku wraz z elewacją,

3.3. Roboty wewnętrznych instalacji:

3.3.1. sanitarnej;

3.3.2. wodociągowej;

3.3.3. elektrycznej;

3.3.4. centralnego ogrzewania;

3.3.5. wentylacyjnej;

3.3.6. kotłowni wraz z instalacją solarną i instalacją gazową dla kotłowni i kuchni;

3.3.7. monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego;

3.3.8. alarmowej;

3.3.9. teletechnicznej;

3.4. Dostawę montaż wyposażenia, w tym:

3.4.1. dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń żłobka;

3.4.2. dostawę i montaż wyposażenia kuchni;

3.4.3. grafikę artystyczna pomieszczeń.

3.4.4. montaż rolet zaciemniających w salach przeznaczonych na leżakowanie;

3.5. Uzbrojenie terenu:

3.5.1. przyłącze wodociągowe;

3.5.2. przyłącze kanalizacji sanitarnej;

3.5.3. przyłącze kanalizacji deszczowej;

3.5.4. przyłącze gazowe;

3.5.5. przyłącze teletechniczne.

3.6. Roboty drogowe:

3.6.1. budowa wjazdu od ul. Wiosennej;

3.6.2. wewnętrzny układ drogowy z ciągami pieszo-jezdnymi i miejscami parkingowymi.

3.7. Zagospodarowanie terenu:

3.7.1. zieleń (trawnik, nasadzenia drzew i krzewów);

3.7.2. tarasy;

3.7.3. ogrodzenie panelowe

3.7.4. śmietnik z pojemnikami na odpadki.

3.8. Organizację ruchu na czas budowy.

3.9. Kompleksową obsługę geodezyjną.

3.10. Obsługę geologiczną.

4. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające z wzoru umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanym w ww. dokumentach przetargowych.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.21.41.00-1, 45.22.00.00-5, 45.11.00.00-1, 45.11.20.00-5, 45.20.00.00-9, 45.22.30.00-6, 45.23.32.50-6, 45.26.00.00-7, 45.26.10.00-4, 45.26.25.00-6, 45.30.00.00-0, 45.34.20.00-6, 45.40.00.00-1, 45.42.11.00-5, 45.43.00.00-0, 45.43.10.00-7, 45.44.20.00-7, 45.44.30.00-4, 45.45.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), którego beneficjentem jest zamawiający, czyli Żłobek Publiczny Knurowie.

2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp.

4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie – Pełnomocnika zamawiającego, w: GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: Budowa żłobka.

6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym.

7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w kancelarii Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie – Pełnomocnika zamawiającego, al. Lipowa 12 (II piętro, pokój nr 307), nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu.

8. Dokument wadium wniesiony w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

8.1. wskazanie podmiotu wystawiającego poręczenie lub gwarancję (tzw. gwaranta/poręczyciela) oraz podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji (tj. wykonawca) i beneficjenta poręczenia/gwarancji; W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.2. określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja;

8.3. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji. Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp;

8.4. określenie kwoty poręczenia/gwarancji – wadium nie może być mniejsze niż określone w pkt 1;

8.5. określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji – musi obejmować okres począwszy od upływu obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą;

8.6. bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją – poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Gwarant (Poręczyciel) nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji;

8.7. nieodwołalność poręczenia/gwarancji – gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji;

8.8. określenie prawa i miejsca rozstrzygnięcia sporów dotyczących poręczenia/gwarancji – wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8.9. określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji – prawa z poręczenia/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

9. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami pkt 8 lub zawierająca postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Beneficjenta jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium i skutkuje wykluczeniem Wykonawcy.

10. Wadium uważa się za wniesione w terminie:

10.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego (Pełnomocnika) przed upływem terminu do składania ofert – w pieniądzu,

10.2. z chwilą złożenia w kancelarii Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych przed upływem terminu składania ofert – w pozostałych formach

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania w wykazie robót budowlanych doświadczenia w wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych o wartości brutto minimum 2.000.000,00 zł każda, obejmujących swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na budowie lub rozbudowie obiektów kubaturowych, wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami (wiedzą i do­świadczeniem) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisem­ne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (wiedzy i doświadczenia) na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający odstępuje od uszczegółowienia wymagań w zakresie tego warunku. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wskazania w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, osób posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.: 1.4.1. kierownika budowy – osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; 1.4.2. kierownika robót sanitarnych – osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 1.4.3. kierownika robót elektrycznych – osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; 1.4.4. kierownika robót drogowych – osoby posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcje kierowników. Zamawiający zwraca uwagę, iż ww. osoby winny uczynić zadość wymaganiom określonym w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.) tj. uzyskać wpis w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ww. ustawy, oraz – zgodnie z odrębnymi przepisami – wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności (członkowie izby samorządu zawodowego podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC), lub kwalifikacje zawodowe (nabyte w innych państwach) tych osób winny zostać uznane na zasadach wskazanych w art. 12a cyt. ustawy. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami (osobami zdolnymi do wykonania zamówienia) w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (osób zdolnych do wykonania zamówienia) na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga wykazania się posiadaniem w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 700.000,00 zł. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu (w oryginale) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (zdolności finansowych lub ekonomicznych) na potrzeby wykonania zamówienia. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawcę wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust 3 i 4. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem: formalno-prawnym, ich aktualności i treści, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego nie później niż na dzień składania ofert. Sposób oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców będzie dokonywany zgodnie z formuła SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca polegający na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez Wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma. Jedynie złożenie oryginału dokumentu zawierającego podpis pod treścią oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji podmiotu trzeciego, spełnia wymóg formy pisemnej zobowiązania, określonej w art. 26 ust. 2b pzp. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z art. 26 ust. 2 b pzp odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

2. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:

1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) charakteru stosunków, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 4) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; Powyższe może wynikać z treści pisemnego zobowiązania, o którym mowa w pkt 1 lub z innych dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy.

3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawionym w terminie określonym powyżej odpowiednio dla danego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres gwarancji – 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Jeżeli Wykonawca wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp (pkt III.3), w oparciu o zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, Zamawiający może dopuścić do ich zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na etapie realizacji umowy jedynie pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadkach wskazanych w wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: https://www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy w siedzibie pełnomocnika zamawiającego: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych, Kancelaria – Pokój 307, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 

27.11.2015 godzina 09:00,

miejsce: Miejski Zespół Jednostek Oświatowych,

Kancelaria – Pokój 307, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia przeprowadzane jest przez Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów – reprezentowany przez Dyrektora – Annę Misiurę, jako Pełnomocnika Zamawiającego – Żłobek Publiczny z siedzibą w Knurowie przy ul. Lotników 3.

2. Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę:

1) w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i 2 pzp,

2) który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia,

3) w sytuacji określonej w art. 24b ust. 3 pzp. 3. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

1) w sprawach związanych z procedurą przetargową: Koordynator Pionu Techniczno-Informatycznego – Grzegorz Niewidok.

2) w sprawach związanych z zagadnieniami technicznymi: Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w MZJOś – Florian Wosz.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

(-) Dyrektor MZJOś

Anna Misiura

 

 

 


 

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
05.11.2015 r. Link
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 05.11.2015 r.
3 Projekt umowy 05.11.2015 r.
4 Formularz oferty 05.11.2015 r.
5 Oświadczenia 05.11.2015 r.
6 Wykaz osób 05.11.2015 r.
7 Wykaz robót 05.11.2015 r.
8 Lista podmiotów (grupa kapitałowa) 05.11.2015 r.
9 Zobowiązanie 05.11.2015 r.
10 Dokumentacja techniczna 05.11.2015 r.

uzupełniona 10.11.2015 r.

w zakresie zmiany nr 1 do SIWZ

(113 MB)

11 Zmiana nr 1 do SIWZ 10.11.2015 r.
12 Wyjaśnienia do SIWZ 19.11.2015 r.
13 Zmiana nr 2 do SIWZ 24.11.2015 r.
14 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 24.11.2015 r. link
15 Wyjaśnienia do SIWZ 27.11.2015 r.
16 Wyjaśnienia do SIWZ 01.12.2015 r.
17 Dokumentacja geotechniczna 03.12.2015 r.
18 Wyjaśnienia do SIWZ 07.12.2015 r.
19 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.12.2015 r. link
20 Zmiana nr 3 do SIWZ 07.12.2015 r.
21 Wyjaśnienia do SIWZ 07.12.2015 r.
22 Zmiana nr 4 do SIWZ 07.12.2015 r.
23 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 07.12.2015 r. link
24 Wyjaśnienia do SIWZ 08.12.2015 r.
25 Pozwolenie na budowę
(do wyjaśnień z 7 grudnia 2015 r.)
08.12.2015 r.