Ogłoszenie nr 16252 – 2017 z dnia 2017-01-30 r.
Knurów: Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Żłobek Publiczny w Knurowie, krajowy numer identyfikacyjny 27791262800000, ul. ul. Lotników  3, 44196   Knurów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 27 72, e-mail zlobekknurow@wp.pl , faks 32 235 27 72.
Adres strony internetowej (URL): www.zlobek.knurow.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa jednostka budżetowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak
www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak
www.knurow.edu.pl/index.php/zp/br

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobiście, pocztą, pocztą kurierską
Adres:
Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka”, zlokalizowanego w Knurowie przy ul. Wiosennej 1. 2.Ogólna charakterystyka. 2.1.Powierzchnia zabudowy budynku objętego opracowaniem: 2 153,15 m2 2.2.Powierzchnia wewnętrzna budynku żłobka: 1 619,89 m2 2.3.Powierzchnia zewnętrzna budynku żłobka: 381,32 m2 2.4.Kubatura budynku: 10 227,50 m3 2.5.Powierzchnia zabudowy budynku do składowania odpadów: 16,00 m2 2.6.Tereny zielone: 1 725,70 m2 2.7.Długość ogrodzenia panelowego (h=1,43 m 38,23 m2 2.8.Długość ogrodzenia panelowego (h=2,00 m) 28,50 m2 2.9.Powierzchnia ciągów pieszo-jezdnych z kostki betonowej (gr. 8 cm): 992,00 m2 2.10.Powierzchnia miejsc postojowych z kostki granitowej (6/8 cm): 210,83 m2 2.11.Powierzchnia tarasów z deski kompozytowej: 301,40 m2 2.12.Powierzchnia poliuretanu: 42,70 m2 2.13.Tereny zielone: 1 725,75 m2 2.14.Długość ogrodzenia panelowego (h=1,43 m): 180,40 m2 2.15.Furtka (szer. 1,10 m): 3 szt. 2.16.Ilość kondygnacji: 1 3.Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia obejmuje dokończenie budowy 4 – oddziałowego żłobka z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu. W budynku żłobka przewiduje się 4 sale dydaktyczne, w każdej oddzielny węzeł sanitarny oraz przy każdej sali pomieszczenie magazynowe na leżaki i pościel oraz magazyn i szatnia podręczna. Z każdej z sal prowadzi wyjście bezpośrednio na ogrodzony plac zabaw oraz na główny korytarz. Ponadto w budynku przewiduje się ogólną salę zabaw, kuchnię wraz z zapleczem i stołówkę oraz skrzydło biurowo – socjalne. Układ pomieszczeń w bloku żywieniowym spełnia niezbędne warunki do dostarczania produktów, ich przechowywania, przygotowywania do dalszej obróbki, gotowania lub podgrzania, rozdzielenia, porcjowania i podawania dzieciom. Dojazd do budynku żłobka zapewniony będzie od ul. Wiosennej, wzdłuż której zlokalizowano miejsca parkingowe oraz z której prowadzi wjazd na teren żłobka do zaplecza kuchennego oraz odbioru nieczystości stałych. Zakres rzeczowy zamówienia określa szczegółowo przedmiar robót, stanowiący załącznik do SIWZ i obejmuje: 3.1.Roboty budowlano-wykończeniowe budynku: 3.1.1. dekarskie, 3.1.2. malarskie, 3.1.3. posadzkowe, 3.1.4. elewacyjne, 3.1.5. grafika artystyczna pomieszczeń wewnętrznych. 3.2.Roboty wewnętrznych instalacji: 3.2.1. sanitarnej, 3.2.2. wodociągowej, 3.2.3. elektrycznej, 3.2.4. centralnego ogrzewania, 3.2.5. wentylacyjnej, 3.2.6. kotłowni wraz z instalacją solarną i instalacją gazową dla kotłowni i kuchni, 3.2.7. monitoringu zewnętrznego i wewnętrznego, 3.2.8. alarmowej, 3.2.9. teletechnicznej. 3.3.Dostawę i montaż wyposażenia, w tym: 3.3.1. dostawę i montaż wyposażenia kuchni, 3.3.2. dostawę i montaż rolet zaciemniających wraz z napędami w salach przeznaczonych na leżakowanie. 3.4.Uzbrojenie terenu: 3.4.1. przyłącze wodociągowe – płukanie i dezynfekcja rurociągu, 3.4.2. przyłącze kanalizacji sanitarnej – regulacja studzienek, 3.4.3. przyłącze kanalizacji deszczowej – regulacja studzienek. 3.5.Roboty drogowe: 3.5.1. budowa wjazdu od ul. Wiosennej, 3.5.2. wewnętrzny układ drogowy z ciągami pieszo-jezdnymi i miejscami parkingowymi – dokończenie. 3.6.Zagospodarowanie terenu: 3.6.1. zieleń (trawnik, nasadzenia drzew i krzewów), 3.6.2. tarasy, 3.6.3. ogrodzenie panelowe – dokończenie, 3.6.4. śmietnik z pojemnikami na odpadki – wyposażenie. 3.7.Organizację ruchu na czas budowy. 3.8.Kompleksową obsługę geodezyjną. 4.Budowa placu zabaw dla dzieci na terenie Żłobka Publicznego w Knurowie przy ul. Wiosennej na działce nr 3537/58. Zakres rzeczowy robót obejmuje: 4.1.wykonanie nawierzchni: 4.1.1.poliuretanowej 347,00 m2 4.1.2 mineralnej 539,00 m2 4.1.3. utwardzonej z kostki brukowej 150,60 m2 4.1.4. z kory (zieleńce, zieleń okrywowa) 336,95 m2 4.1.5. trawiastej 1 380,40 m2 4.1.6. innej (obrzeża, labirynty z lawendy) 1 380,40 m2 4.2.wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wysokości całkowitej 100 cm z trzema furtkami o szerokości 125 cm i wysokości 100 cm, 4.3. montaż ławek, 4.4. montaż koszy na śmieci, 4.5. zabudowę urządzeń zabawowych, 4.6. nasadzenie drzew zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, cięcia pielęgnacyjne drzew istniejących, obsianie trawą terenu, 4.7. nasadzenie krzewów i żywopłotów, 4.8. nasadzenie niskiej zieleni okrywowej oraz rabat ziołowych, 4.9. montaż tablicy regulaminowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zadania określają dokumentacje projektowe oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary robót oraz ustalenia wynikające ze wzoru umowy. Zamawiający, zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym normom, a także nazwom własnym materiałów, wskazanym w ww. dokumentach przetargowych o parametrach nie gorszych lub tych samych, co wskazane w dokumentach przetargowych. 5.Warunki prowadzenia robót: 5.1.Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 5.1.1. specyfikacjach technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych, 5.1.2. założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym dokumentacji projektowej, 5.1.3. bieżących uzgodnieniach z użytkownikiem oraz gestorami uzbrojenia terenu, 5.1.4. uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej, 5.1.5. decyzjach zawartych w dokumentacji projektowej. 5.2.Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlano – montażowych oraz uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym koszty z tym związane. 5.3.Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji plac budowy, określony dokumentacją projektową. 5.4.Wykonawca we własnym zakresie: 5.4.1. ogrodzi plac budowy w niezbędnym zakresie, 5.4.2. zorganizuje czasowe zaplecze budowy, 5.4.3. wykona drogę dojazdową na plac budowy, jeżeli będzie to wynikało z docelowej organizacji ruchu uzgodnionego z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Knurowie. 5.5.Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 5.5.1. dozór budowy i ochronę mienia, 5.5.2. zagospodarowanie placu budowy, 5.5.3. utrudnienia związane z realizacją zadania, 5.5.4. wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.). Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowisko odpadów materiałów z demontażu i gruzu z rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiającemu. Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody, energii elektrycznej obciążają wykonawcę i należy je uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 5.6.Wykonawca zobowiązany jest do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy i wygrodzenia placu budowy. 5.7.Wykonawca zobowiązany jest: 5.7.1. opracować projekt tymczasowej i docelowej organizacji ruchu i uzgodnić go z Wydziałem Gospodarki Komunalnej, Restrukturyzacji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Knurowie, 5.7.2. uzyskać zgodę na czasowe zajęcie pasów drogowych, Koszty zajęcia pasa drogowego i wbudowania urządzeń w pas drogowy wykonawca winien uwzględnić w kosztach ogólnych. Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowego uregulowania należności za wbudowania urządzeń w pas drogowy za cały okres. 5.7.3. uzyskać opinię o urządzeniach technicznych wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego (dotyczy kotłowni), 5.7.4. na bieżąco aktualizować harmonogram robót w porozumieniu z zamawiającym, 5.7.5. uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu, 5.7.6. zapewnić bezpieczne przejścia piesze i dojazd: użytkownikom sąsiednich posesji, służbom komunalnym, pojazdom uprzywilejowanym, 5.7.7. zapewnić bezpieczną organizację ruchu kołowego i pieszego wraz z czytelnym i widocznym oznakowaniem, 5.7.8. zapewnić ciągły nadzór całodobowy nad oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu, 5.7.9. prowadzić roboty bez zajęcia sąsiednich działek należących do osób fizycznych, 5.7.10. w okresie trwania budowy żłobka, sieci, wjazdu, wykonawca zobowiązany jest do utrzymania układu drogowego w rejonie budowy w należytym stanie technicznym i czystości. 5.7.11. prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i ppoż. oraz utrzymywać plac budowy w należytym porządku, 5.7.12. przyjąć technologie i organizacje robót, która nie spowoduje dewastacji wykonanych obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych robót, 5.7.13. zorganizować we własnym zakresie czasowy plac składowy i magazyn urobku powstałego podczas wykonywania robót, 5.7.14. prowadzić roboty zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jaki powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422), 5.7.15. spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 5.7.16. spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r., Nr 47, poz. 401). Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 5.8.W wynagrodzeniu ryczałtowym należy uwzględnić koszt wszystkich robót i zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót w tym również: 5.8.1. sporządzenie dokumentacji docelowej i tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego, dostosowanej do planowanego harmonogramu robót, 5.8.2. opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za wbudowanie sieci uzbrojenia terenu za cały okres podany w zezwoleniu wydanym przez Urząd Miasta Knurów, 5.8.3. sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym stanowiącym dojazd do budowy oraz założenia i obserwacji plomb kontrolnych, reperów geodezyjnych; 5.8.4. kompleksowej obsługi geodezyjnej, 5.8.5. odtworzenia zniszczonych istniejących układów dróg lokalnych w tym rejonie, wjazdów na posesje i terenu budowy i zaplecza budowy, 5.8.6. całodobowego dozoru obiektu i terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, 5.8.7. dozoru obiektu w okresie od odbioru technicznego do czasu uzyskania przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu, 5.8.8. sporządzenia „Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” (PLAN BIOZ) zgodnie z: Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290) – art. 21a; Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; Potwierdzenie sporządzenia „PLANU BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu obowiązków kierownika budowy. 5.8.9. zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót, 5.8.10. sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, 5.8.11. sporządzenia instrukcji eksploatacji budynku i urządzeń, sporządzenia instrukcji ppoż. budynku, 5.8.12. wyposażenia budynku w sprzęt ppoż. wraz z ich oznakowaniem, 5.8.13. oznakowanie dróg ewakuacyjnych, 5.8.14. umów przyłączeniowych, usunięcia ew. kolizji energetycznych, uzgodnień, odbiorów, wyłączeń sieci w celu wykonania i odbioru robót, 5.8.15. sporządzenia protokołów z badań, pomiarów i prób. 5.9.Odległość dowozu materiałów masowych (m. in. kamień, piasek, żwir, humus) wykonawca ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w cenie oferty. 5.10.Obsługę geodezyjną niezbędną przy realizacji zamówienia wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zabezpiecza wykonawca, a jej koszt należy uwzględnić w cenie oferty. 5.11.Kompleksowa obsługa geodezyjna m. in. obejmuje: 5.11.1. wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 5.11.2. wykonywanie pomiarów bieżących, 5.11.3. prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 5.11.4. inwentaryzację powykonawczą. 5.12. W terminie zakończenia – odbioru zadania wykonawca dostarczy: 5.12.1 pomiar powykonawczy geodezyjny, zarejestrowany w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno – Kartograficznej, sporządzony zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. z 2016r . poz. 1629), 5.12.2 dokumentację powykonawczą budowlaną w branżach w 1 egz. dla zamawiającego, 5.12.3 świadectwo charakterystyki energetycznej budynku; 5.12.4 decyzję o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektu. 5.13.Nadzór autorski zapewnia zamawiający. 5.14.Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w: 5.14.1. Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE.L.2011.88.5 ze zm.), 5.14.2. Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.290), 5.14.3. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570). Na wszystkie materiały wykonawca dostarczy atesty lub świadectwa (np. Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczające stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej oraz deklarację zgodności – przed wbudowaniem. 5.15.Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych z uprawnieniami budowlanymi, będących członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadających obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 5.16.Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres zgodny z deklaracją zawartą w ofercie, jednak nie mniejszy niż 60 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45200000-9, 45300000-0, 45214100-1, 45220000-5, 45312000-7, 45312100-8, 45314000-1, 45111000-8, 45112723-9, 45233200-1, 45112720-8, 45262350-9, 45342000-6, 37535200-9, 45112710-5, ,
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1890651.63
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 112

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający przewiduje zwołanie zebrania wykonawców, zgodnie z art. 38 ust. 3 pzp. Zebranie wykonawców odbędzie się 06.02.2017 r. na terenie budowanego żłobka w Knurowie przy ul. Wiosennej 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2 000 000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że: 1.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości brutto minimum 1 200 000 zł, obejmującą swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na budowie lub rozbudowie obiektów kubaturowych, 2.w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości brutto minimum 200 000 zł, obejmującą swym zakresem roboty ogólnobudowlane polegające na budowie lub rozbudowie obiektów małej architektury, 3.dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe wskazane poniżej: 3.1. kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, 3.2. kierownikiem robót sanitarnych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 3.3. kierownikiem robót elektrycznych, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku posiadania wymaganych uprawnień jedna osoba może łączyć funkcje kierowników. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 7, art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie w/w ustawy. Natomiast uprawnienia uzyskane w innych krajach Unii Europejskiej, państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej muszą spełniać warunki określone ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). Osoby spoza terytorium RP muszą legitymować się decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izb inżynierów albo udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą izbą. Osoby wskazane w ust. 3, muszą być członkami samorządu zawodowego inżynierów budownictwa i posiadać obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp, 2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą co najmniej 2 000 000 zł, 2. wykazu robót budowlanych o których mowa w rozdz. VIII ust. 2, pkt. 2.1. i 2.2. SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, 3. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. VIII ust. 2, pkt 2.3.SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, 4. pisemnego zobowiązania podmiotu(ów), na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w myśl art. 22a pzp w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4, pkt. 4.1. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 1.1. nie zalega z opłacaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminy składania ofert, 1.2. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawione w terminie określonym odpowiednio dla danego dokumentu. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 i 6 SIWZ w formie elektronicznej pod adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazanych przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 4. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. VI ust. 4 i 6 SIWZ , które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, pkt 1 i 3 pzp (rozdz. VIII ust. 1 i 2 SIWZ), skorzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, pod warunkiem, że: 4.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w rozdz. VI, ust. 4 SIWZ, przedstawi informacje dotyczące numeru i nazwy postępowania zamawiającego, w którym te oświadczenia lub dokumenty zostały złożone, 4.2. wskazane dokumenty są aktualne. 5. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 6. Zasoby innych podmiotów: 6.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie o którym mowa wyżej musi być w oryginale, w formie pisemnej (nie jest dopuszczalna inna forma), podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania innego podmiotu. 6.2. Jeżeli wykonawca, wskazuje spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów, które określają w szczególności: 6.2.1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 6.2.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, 6.2.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 6.2.4. czy inny podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub dostawy, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe może wynikać z treści zobowiązania, o którym mowa w rozdz. VI ust.10, pkt 10.1. SIWZ lub z innych dokumentów przedłożonych przez wykonawcę. 7. Jeżeli wykonawca, wykazuje spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wskazanych w § 5 pkt 2-4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) w zakresie określonym w rozdz. VI ust. 4 pkt 4.1.SIWZ. 8. Zasady dotyczące podwykonawców: 8.1. Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a pzp, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tego podwykonawcy dokumentów wskazanych w rozdz. VI ust. 4 pkt 4.1.SIWZ. 8.2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 8.3. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub dostawy następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli zamawiający stwierdzi, iż wobec podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. Powyższe wymagania stosuje się wobec dalszych podwykonawców. Powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 9. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne: Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegać się będą o udzielnie zamówienia składają: 9.1. oświadczenie, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ(stanowiące załącznik nr 1 do SIWZ), dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale V ust. 2 SIWZ(stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ) oraz w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.1. SIWZ od każdego z tych wykonawców (w przypadku spółki cywilnej składane zaświadczenie o niezaleganiu z uiszczeniem podatków oraz zaświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne winny dotyczyć zarówno spółki cywilnej jak również poszczególnych wspólników), 9.2. dokumenty wymienione w rozdz. VI ust. 4, pkt 4.2. i 4.3. SIWZ wykonawcy składają wspólnie lub powinien złożyć je dowolny wykonawca spośród wykonawców składających wspólną ofertę. 10. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenie wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 11. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba, że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. W celu sprawdzenia czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w przypadku, gdy kwoty podane w dokumentach będą w walucie obcej, zamawiający dokona ich przeliczenia na złotówki biorąc za podstawę średni kurs NBP waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs waluty przez NBP, zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu winien wnieść wadium w wysokości 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 pzp. 4. Wadium winno być ważne na cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie – Pełnomocnika Zamawiającego, tj. GETIN NOBLE Bank S.A., konto nr 05 1560 0013 2097 8250 1000 0058 z informacją w tytule przelewu: „Dokończenie budowy żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz budowa placu zabaw przy budynku żłobka”. 6. Wadium wniesione w pieniądzu przechowywane jest na rachunku bankowym. 7. Wadium w pozostałych formach należy złożyć w oryginale w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie – Pełnomocnika Zamawiającego, al. Lipowa 12 (II piętro, pokój nr 307), nie później niż do terminu składania ofert wyznaczonego w niniejszej SIWZ i nie powinno ono stanowić załącznika do oferty – z uwagi na konieczność zwrotu dokumentu. W przypadku gdy, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wnoszą wadium w postaci gwarancji lub poręczenia to z ich treści musi wynikać, że odnoszą się one zarówno do zleceniodawcy gwarancji lub poręczenia jak i wszystkich pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 8. Dokument wadium wniesiony w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać następujące elementy: 8.1. określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, 8.2. zobowiązanie gwaranta do zapłacenia beneficjentowi kwoty poręczenia/gwarancji. Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci beneficjentowi kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp, 8.3. określenie kwoty poręczenia/gwarancji – wadium nie może być mniejsze niż określone w ust. 1, 8.4. określenie terminu ważności poręczenia/gwarancji – musi obejmować okres począwszy od upływu obowiązującego terminu składania ofert, aż do upływu ostatniego dnia terminu związania z ofertą, 8.5. bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją – poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia/gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 pzp. Gwarant/Poręczyciel nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 9. Wadium uważa się za wniesione w terminie: 9.1. z chwilą uznania rachunku bankowego zamawiającego (Pełnomocnika) przed upływem terminu do składania ofert – w pieniądzu, 9.2. z chwilą złożenia w kancelarii Miejskiego Centrum Edukacji przed upływem terminu składania ofert – w pozostałych formach. 10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie: 10.1. wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem rozdz. IX ust. 12, pkt 12.1. SIWZ, 10.2. wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza – po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 10.3. na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z rozdz. IX ust. 10 pkt 10.1. SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 12.1. wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 pzp, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust 1 pzp, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2, pkt 3 pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 12.2. wykonawca, którego oferta została wybrana: 12.2.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 12.2.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 12.2.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 13. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1, pkt 7b pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60
termin zakończenia robót wewnątrz budynku 30
gwarancja 10

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 2. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: 2.1. zmiany terminów realizacji umowy z uwagi na: 2.1.1. przeszkody fizyczne jakich doświadczony wykonawca lub zamawiający zachowując należytą staranność nie mógłby przewidzieć, 2.1.2. przedłużające się procedury uzgodnień z Zamawiającym, w tym między innymi związane z uzgodnieniem zastosowanych materiałów lub ze zmianą rozwiązań projektowych, 2.1.3. wyrażenie zgody na zlecenie robót budowlanych w podwykonawstwie, akceptację umowy o podwykonawstwie lub jej zmian; 2.2. działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: 2.2.1. katastrofalne działania przyrody, 2.2.2. akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, 2.2.3. zaburzenia życia społecznego. Zmiana umowy wynikająca z powyższych okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności. 2.3. zmiany rozwiązań projektowych na zasadach określonych w § 3 ust. 5 wzoru umowy i idącym za tym zmniejszeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 2.4. zmiany osób, o których mowa w § 1 ust. 11 i 12 wzoru umowy. 2.5. zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 2.6. ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 3 ust. 3 wzoru umowy, 2.7. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 wzoru umowy, 2.8. wad i braków w dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu zamówienia, 2.9. zmiany harmonogramu realizacji. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 dopuszczalne są pod następującymi warunkami: 3.1. wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, 3.2. zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego, 3.3. protokół rozwiązań zamiennych i robót zamiennych zostanie zatwierdzony przez Zamawiającego i Wykonawcę, 3.4. zostanie dokonany wpis inspektora nadzoru w dokumentacji z realizacji robót w sprawie zawieszenia robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 3.5. zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 wzoru umowy, 3.6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 15/02/2017, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dyrektor MCE

(-) Anna Misiura 

Lp Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
30.01.2017 r. Link
2 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 30.01.2017 r.
3 Projekt umowy 30.01.2017 r.
4 Formularz oferty 30.01.2017 r.
5 Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 1)
30.01.2017 r.
6 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 2)
30.01.2017 r.
7 Wykaz osób (załącznik nr 3) 30.01.2017 r.
8 Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 4) 30.01.2017 r.
9 Wykaz Pracowników zatrudnionych
na podstawie umowy o pracę
30.01.2017 r.
10 Dokumentacja projektowa żłobka – instalacje (załącznik nr 5) 30.01.2017 r.
11 Dokumentacja projektowa żłobka – budowlana (załącznik nr 6) 30.01.2017 r.
12 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót żłobka  (załącznik nr 7)
30.01.2017 r.
13 Przedmiary robót żłobka (załącznik nr 8) 30.01.2017 r.
14 Projekt aranżacji wnętrz żłobka (załącznik nr 9) 30.01.2017 r.
15 Projekt architektoniczno – budowlany
wraz z załącznikami – plac zabaw (załącznik nr 10)
30.01.2017 r.
16 Przedmiar robót – plac zabaw (załącznik nr 11) 30.01.2017 r.
17 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
plac zabaw (załącznik nr 12)
30.01.2017 r.
18 Fotografie przedstawiające budowę 30.01.2017 r.