Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2021/2022”

 

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000727185

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Lipowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-196

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 – Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 235 27 00

1.5.8.) Numer faksu: 32 235 27 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@knurow.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – inny zamawiający

Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych
w roku szkolnym 2021/2022”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c51d2bc-d28e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00091353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000284/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

zamówienia publiczne na usługi

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami – adres strony internetowej: Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu: 1) poczty elektronicznej – kancelaria@knurow.edu.pl,2) ePUAPu dostępnego pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal- skrzynka Zamawiającego tj. Miejskiego Centrum Edukacji w Knurowie, 44-196 Knurów, al. Lipowa 12, woj. śląskie 3) miniPortalu, który jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal z zastrzeżeniem zapisów rozdz. XII ust. 5 SWZ.2.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.3.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w rozdz. XVI SWZ oraz w rozdz. XII ust. 2 i 5 SWZ, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami może się odbywać wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. pocztą elektroniczną na adres e-mail: kancelaria@knurow.edu.pl oraz za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania. 6.Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452) (zwane dalej rozporządzeniem): „Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu lub konkursie służące do odbioru dokumentów elektronicznych zawierających oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 Pzp, oraz informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w § 11 ust. 1 rozporządzenia, umożliwiają identyfikację podmiotów przekazujących te dokumenty elektroniczne oraz ustalenie dokładnego czasu i daty ich odbioru.” 7. Zgodnie z § 11 ust. 2 ww. rozporządzenia określa się niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej pełnomocnika Zamawiającego: 7.1.dostęp do sieci Internet o minimalnej przepustowości nie mniejszej niż 10 MB/s, 7.2.komputer klasy PC lub MAC o parametrach wymaganych przez zainstalowany system operacyjny (np. MS Windows 7, Mac Os x 10,4, Linux lub ich nowsze wersje), 7.3.zainstalowane oprogramowanie umożliwiające wysyłanie wiadomości e-mail, 7.4.zainstalowany program Adobe Acrobat lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.” 7.5.dopuszczalny łączny rozmiar przesyłanych plików w jednej wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 30MB, załącznik, którego łączny rozmiar będzie większy niż 30 MB należy przesłać w kilku odrębnych wiadomościach email.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informujemy, że Miejskie Centrum Edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022” przetwarza informacje, w tym informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO lub Rozporządzenie), stanowią dane osobowe. Przetwarzane są informacje zawarte w ofertach, załącznikach do ofert oraz pozostałych dokumentach składanych przez wykonawców w związku z prowadzonym postępowaniem.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, mamy obowiązek podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
W związku z powyższym, informujemy Państwa, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych (zwanym dalej „Administratorem”) jest Miejskie Centrum edukacji w Knurowie, al. Lipowa 12, 44-196 Knurów, reprezentowana przez Dyrektora.
2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: kancelaria@knurow.edu.pl.
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: al. Lipowa 12, 44-196 Knurów lub pocztą elektroniczną pod adresem: iodo@knurow.edu.pl.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków nałożonych na Administratora przez ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
5. Państwa dane nie będą przez nas przekazywane poza teren Unii Europejskiej ani Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
6. Państwa dane będą przez nas przechowane przez okres przechowania dokumentacji określony w obowiązujących przepisach, w tym w ustawie z dnia 15 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164 ze zm.).
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo żądania sprostowania (poprawienia) Państwa danych, jeśli są one nieprawidłowe;
c) prawo żądania usunięcia Państwa danych;
d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych, jeżeli zostały one dostarczone na podstawie Państwa zgody lub na podstawie umowy i przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego);
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli dane zostały nam dostarczone na podstawie Państwa zgody jako podstawy przetwarzania danych; cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z przepisów będących podstawą prawną przetwarzania, o których mowa w pkt 4. Konsekwencją niepodania danych może być w szczególności brak możliwości Państwa udziału w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykluczenie Państwa z postępowania, odrzucenie Państwa oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCE/26/54/2021/DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr I – TRASA nr I.
1. Zamawiający przewiduje 14 dzieci przewożonych na trasie nr I.
2. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie I musi posiadać co najmniej 17 miejsc siedzących z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
3. Przystanki na trasie nr I oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.1. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA I”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00.
4. Zamawiający na trasie I przewiduje jeden termin dowozu dzieci/uczniów do szkoły oraz DWA terminy odbioru dzieci ze szkoły, tj. trasa I obejmuje:
a) przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – szkoła (godziny
ranne),
b) przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach (godziny południowe),
c) przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach (godziny popołudniowe).
5. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły w dwóch godzinowych terminach.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 – Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr II – TRASA nr II.
1. Zamawiający przewiduje 13 dzieci przewożonych na trasie nr II.
2. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie II musi posiadać co najmniej
16 miejsc siedzących z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
3. Przystanki na trasie nr II oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.2. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA II”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00.
4. Zamawiający na trasie II przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/przedszkola na miejsce odwozu dzieci po zajęciach, tj.
a) przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – szkoła (godziny ranne),
b) przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po zajęciach (godziny popołudniowe).
5. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 – Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr III – TRASA nr III.
1. Zamawiający przewiduje 9 dzieci przewożonych na trasie nr III.
2. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie III musi posiadać co najmniej
12 miejsc siedzących z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna, wyposażonych w pasy bezpieczeństwa.
3. Przystanki na trasie nr III oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik
nr 5.3. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA III”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkoły do godz. 8.00.
4. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie III musi posiadać miejsce do przewozu złożonego wózka, o parametrach określonych w załączniku nr 9 do SWZ.
5. Zamawiający na trasie III przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/przedszkola na miejsce odwozu dzieci po zajęciach, tj.
a) przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – szkoła (godziny ranne),
b) przejazd na trasie szkoła – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po zajęciach (godziny popołudniowe).
6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 – Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr IV – TRASA nr IV.
1. Zamawiający przewiduje 7 dzieci przewożonych na trasie IV.
2. Zamawiający na trasie IV przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/placówki oświatowej na miejsce odwozu dzieci po zajęciach:
a) przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci w Knurowie – szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach (godziny ranne),
b) przejazd na trasie szkoła/placówka oświatowa w Gliwicach – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe).
3. Wszystkie osoby przewożone na trasie IV w tym opiekun, muszą mieć zapewnione miejsca siedzące wyposażone w pasy bezpieczeństwa.
4. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie IV musi posiadać platformę przeznaczoną do wjazdu osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim (pojazd, platforma oraz drzwi do pojazdu powinny zapewniać przewóz osoby w wózku inwalidzkim o wymiarach 75 cm x 130 cm) oraz miejsce dedykowane do przewożenia osoby na wózku inwalidzkim, zabezpieczone w pasy bezpieczeństwa.
5. Przystanki na trasie nr IV oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określają załączniki nr 5.4. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA IV”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do szkół/placówek oświatowych w Gliwicach do godz. 8.00.
6. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorami szkół/placówek oświatowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 – Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr V – TRASA nr V.
1. Zamawiający przewiduje 1 dziecko przewożone na trasie V.
2. Zamawiający na trasie V przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły na miejsce odwozu dzieci po zajęciach:
a) przejazd na trasie miejsce zamieszkania/odbioru dziecka w Knurowie –
ZSP K-ce (godziny ranne),
b) przejazd na trasie ZSP K-ce – miejsce zamieszkania/odbioru dziecka po lekcjach w Knurowie (godziny popołudniowe)
3. Przystanki na trasie nr V określa załączniki nr 5.5. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA V”. Godziny dowozu do szkoły i odbioru dzieci po zajęciach w poszczególnych dniach tygodnia przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/rodzicami/opiekunami prawnymi.
4. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie V musi posiadać co najmniej
3 miejsc siedzących z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna, wyposażonych
w pasy bezpieczeństwa.
5. Rozliczenie dowozu ucznia na trasie V nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionej listy obecności ucznia potwierdzonej przez dyrektora placówki lub osobę upoważnioną i dostarczonej przez Wykonawcę do MCE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 – Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr VI – TRASA nr VI.
1. Zamawiający przewiduje 2 dzieci/uczniów przewożonego na trasie VI.
2. Zamawiający na trasie VI przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły/placówki oświatowej oraz jeden termin odwozu dzieci ze szkoły/placówki oświatowej na miejsce odwozu dzieci po zajęciach:
a) przejazd na trasie w godzinach rannych:
• z miejsca zamieszkania/odbioru jednego z dzieci w Knurowie do MSP2,
• z miejsca zamieszkania/odbioru drugiego z dzieci w Knurowie do ZSR
w Rybniku,
b) przejazd na trasie w godzinach popołudniowych:
• z ZSR w Rybniku do miejsca zamieszkania/odbioru jednego z dzieci po lekcjach w Knurowie,
• z MSP2 do miejsca zamieszkania/odbioru drugiego z dzieci po lekcjach
w Knurowie.
3. Pojazd, którym będzie przewożone dziecko na trasie VI musi być przystosowany do przewozu wózków o parametrach wynikających z załącznika nr 14 i 15 do SWZ, zabezpieczonego pasami bezpieczeństwa.
4. Opiekun na trasie nr VI musi mieć ukończony nie wcześniej niż w 2015 r.
kurs/szkolenie „Pierwsza pomoc przedmedyczna”,
5. Przystanki na trasie nr VI oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.6. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA VI”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będzie doprecyzowane przez w Wykonawcę, z zastrzeżeniem, iż dziecko do MSP2 musi być dowiezione do godz. 8.00, natomiast dziecko do ZSR w Rybniku, do godz. 8.30.
6. Godziny odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem szkoły/placówki oświatowej, z zastrzeżeniem, że dziecko uczęszczające do ZSR
w Rybniku musi być odebrane najpóźniej przed godz. 16.00.
7. Rozliczenie dowozu ucznia na trasie nr VI nastąpi na podstawie prawidłowo wypełnionej listy obecności uczniów potwierdzonej przez dyrektora placówki lub osobę upoważnioną i dostarczonej przez Wykonawcę do MCE.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 – Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr VII – TRASA nr VII.
1. Zamawiający przewiduje 5 dzieci przewożonych na trasie nr VII.
2. Pojazd, którym będą przewożone dzieci na trasie VII musi posiadać co najmniej 7 miejsc siedzących z wyłączeniem miejsc kierowcy i opiekuna, wyposażonych
w pasy bezpieczeństwa.
3.Przystanki na trasie nr VII oraz godziny odbioru i dowozu dzieci określa załącznik nr 5.7. do SWZ – ”Harmonogram dowozu uczniów – TRASA VII”. Godziny odbioru dzieci podane w załączniku są orientacyjne i będą doprecyzowane przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż dzieci muszą być dowiezione do przedszkola do godz. 8.00.
4. Zamawiający na trasie VII przewiduje jeden termin dowozu dzieci do szkoły oraz jeden termin odwozu dzieci ze przedszkola na miejsce odwozu dzieci po zajęciach, tj.:
a) przejazd na trasie miejsca zamieszkania/odbioru dzieci – przedszkole (godziny
ranne),
b) przejazd na trasie przedszkole – miejsce zamieszkania/odbioru dzieci po
zajęciach (godziny popołudniowe).
5. Godzinę odbioru dzieci po zajęciach przewoźnik ustala z dyrektorem przedszkola.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60130000-8 – Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

85312120-6 – Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-09-01 do 2022-06-24

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek dojazdu

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kurs/szkolenie opiekuna – “Pierwsza pomoc przedmedyczna”

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu w okolicznościach wskazanych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4) Pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp. O udzielenie zamówienia mogą sie ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że posiadaniem licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego osób, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.1. SWZ
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
3.1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
3.1.1. Wykonawca musi wykazać się wykonaniem usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie.
3.1.2. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami, skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.3. SWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
3.1.3. Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także ewentualnie osób na wózkach inwalidzkich, dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.2.4. SWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
2.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
3.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. XIX ust. 4.1.2. SWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego osób lub, jeżeli usługi objęte przedmiotem zamówienia świadczone będą samochodem osobowym lub pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, licencja wydana na podstawie ustawy o transporcie drogowym, wystawione dla przynajmniej jednej z osób zarządzających firmą Wykonawcy.
2. wykaz co najmniej 2 usług o wartości co najmniej 20 000,00 zł (brutto) każda wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegające na dowozie/przewozie osób.
Mając na uwadze art. 117 ust. 1 Pzp Zamawiający zastrzega, że w sytuacji składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 118 Pzp, warunek o którym wyżej mowa, musi zostać spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca – brak możliwości tzw. sumowania zasobów w zakresie doświadczenia. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, należy wykazać usługę, w której Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych.
3. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj.:
a) kierowca posiadający kwalifikacje niezbędne dla wykonania zamówienia, zgodnie z art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,
b) opiekun, tj. osoba pełnoletnia, dająca rękojmię bezpiecznego przejazdu dzieci.
Zamawiający nie skorzysta z dyspozycji art. 117 ust. 1 Pzp i nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. wykaz pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, posiadającego aktualne badania techniczne, ubezpieczenie OC i NNW,
z uwzględnieniem odpowiedniej liczb miejsc siedzących wyposażonych
w pasy bezpieczeństwa na danej trasie:
a) część I – 17 miejsc z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna,
b) część II – 16 miejsc z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna,
c) część III – 12 miejsc z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna,
z zastrzeżeniem rozdz. III ust. 2.3.4. SWZ,
d) część IV – 7 miejsc z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna,
z zastrzeżeniem rozdz. III ust. 2.4.4. SWZ,
e) część V – 3 miejsca z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna
f) część VI – musi być przystosowany do przewozu wózków o parametrach
wskazanych w rozdz. III ust. 2.6.3. SWZ,
g) część VII – 7 miejsca z wyłączeniem miejsc dla kierowy i opiekuna.
Zamawiający nie skorzysta z dyspozycji art. 117 ust. 1 Pzp i nie określa, szczególnego sposobu spełniania określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą;1) Upoważnienie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 9.3.),2)Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru dotyczące Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotu udostępniającego zasoby, Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.1.) 3)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp Podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdziale XIX ust. 1.1.SWZ – zgodnie z załącznikiem nr 2a do SWZ (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.3.),4)Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ), w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby (zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.7.),5)Zobowiązanie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (o ile Wykonawca korzysta ze zdolności innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 Pzp)(zapis z SWZ rozdz. XVI ust. 7.8.)2.Składanie dokumentów na wezwanie:1)Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2. – 4.1.4.SWZ.2)Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia wskazanych w ofercie Podwykonawcom, nie będących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 Pzp, zobowiązany jest przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.2. – 4.1.4. SWZ.3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokumenty wymienione w rozdz. XIX w ust. 4.1.1. – 4.1.4. SWZ składa każdy z tych Wykonawców.

SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.2.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie rozdz. XVI ust. 7.5. SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3.Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).4.W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (rozdz. XVI ust. 7.2. SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia – każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe oznacza, iż:4.1.Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,4.2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów. 5.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (rozdz. XIX ust. 3.4. SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do których te zdolności są wymagane.7.Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.8.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wraz z ofertą składają oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Pzp w zakresie określonym w rozdz. XIX ust. 4.2.2. SWZ, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy lub zmian istotnych tj. okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:
1) zmiany terminów realizacji umowy z uwagi na działania siły wyższej. Dla potrzeb umowy siła wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia społecznego.
Zmiana umowy wynikająca z powyższej okoliczności nie może wykraczać poza to, co jest konieczne w celu przeciwdziałania skutkom takiej zmiany okoliczności.
Wykonawca powinien dostosować się do zaistniałej sytuacji, o której zostanie zawiadomiony przez Zamawiającego.
2) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania usługi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, w zakresie o którym mowa § 3 ust. 4 wzoru umowy,
b) wydłużenia trasy, o której mowa w § 2 ust. 15 wzoru umowy,
4) zmiany pojazdów którymi realizowany jest przedmiot umowy lub zmiany osób realizujących przedmiot umowy.
Zmiana liczby przewożonych dzieci/uczniów nie powodująca wydłużenia trasy, wydłużenie trasy o której mowa w § 2 ust. 12 i 13 wzoru umowy nie wymaga zmiany umowy i nastąpi przez odpowiednią zmianę w harmonogramie dowozu dzieci.
3. Określenie dodatkowego wynagrodzenia, za wydłużenie trasy, o którym mowa w § 2 ust. 15 wzoru umowy nastąpi zgodnie z tymi zapisami. W zakresie dodatkowego wynagrodzenia zostanie zawarty aneks do umowy.
4. Zmiana w zakresie wydłużenia trasy, o której mowa w § 2 ust. 15 wzoru umowy nie wymaga zmiany umowy i nastąpi przez odpowiednią zmianę w harmonogramie dowozu dzieci.
5. Wprowadzanie zmian do umowy w okolicznościach określonych powyżej dopuszczalne jest pod następującymi warunkami:
1) wprowadzenie zmian wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,
2) zmiany mogą być wprowadzone na podstawie umotywowanego, pisemnego wniosku Wykonawcy i zaakceptowaniu go przez Zamawiającego lub na wniosek Zamawiającego,
3) w przypadku zmiany pojazdów bądź osób, za pomocą których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany pojazd oraz
osoby spełniają wymogi wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia;
4) zmiany nie mogą pogarszać sytuacji Zamawiającego w stosunku do warunków na jakich umowa została zawarta, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3),
6. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.
7. Wykonawca poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o zmianie adresu siedziby Wykonawcy, formy prawnej lub numeru rachunku bankowego i przedłoży dokumenty potwierdzające te zmiany. Zmiany te zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-01 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do porozumienia się z Wykonawcami po stronie Zamawiającego upoważniona jest Danuta Wieczorek – specjalista MCE, Agata Śnieżek – starszy referent MCE.

 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data publikacji Pobieranie
1 Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 23.06.2021 r. LINK
2 SWZ 23.06.2021 r.
3 Formularz oferty – załącznik nr 1 23.06.2021 r.
4 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp wykonawcy/wspólnych wykonawców – załącznik nr 2 23.06.2021 r.
5 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podwykonawcy niebędącym podmiotem udostępniającym zasoby – załącznik nr 2a 23.06.2021 r.
6 Oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 3 23.06.2021 r.
7 Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -załącznik nr 4 23.06.2021 r.
8 Projektowane postanowienia umowne – załącznik nr 5 23.06.2021 r.
9 Harmonogramy dowozu dzieci/uczniów na trasach nr I do VII – załącznik nr 5.1. – 5.7. 23.06.2021 r.
10 Wykaz osób – załącznik nr 6 23.06.2021 r.
11 Wykaz usług – załącznik nr 7 23.06.2021 r.
12 Wykaz pojazdów – załącznik 7a 23.06.2021 r.
13 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – załącznik nr 8 23.06.2021 r.
14 Parametry wózka przewożonego na trasie III – załącznik nr 9 23.06.2021 r.
15 Oświadczenie z art. 117 ust. 4 Pzp wykonawców wspólnych – załącznik nr 10 23.06.2021 r.
16 Link do postępowania oraz ID postępowania – załącznik nr 11 23.06.2021 r.
17 Instrukcja użytkownika miniPortal, ePUAP – załącznik nr 12 23.06.2021 r.
18 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – załącznik nr 13 23.06.2021 r.
19 Parametry wózka przewożonego na trasie VI – załącznik nr 14 23.06.2021 r.
20 Parametry wózka przewożonego na trasie VI – załącznik nr 15 23.06.2021 r.
21 Umowa powierzenia 23.06.2021 r.
22 Wykaz pracowników umowa o pracę 23.06.2021 r.

Dyrektor MCE
(-) Anna Misiura

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 01.07.2021 r.
2 Informacja z otwarcia ofert 02.07.2021 r.
3 Wybór oferty 13.07.2021 r.
4 Ogłoszenie o wynikach postępowania 16.08.2021 r. LINK

 

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Ogłoszenie o zmianie umowy – cześć I 20.04.2022 r. LINK
2 Ogłoszenie o zmianie umowy – część II 20.04.2022 r. LINK
3 Ogłoszenie o zmianie umowy – część III 20.04.2022 r. LINK
4 Ogłoszenie o zmianie umowy – część IV 20.04.2022 r. LINK
5 Ogłoszenie o zmianie umowy – część V 09.05.2022 r. LINK
6 Ogłoszenie o zmianie umowy – część VI 10.05.2022 r. LINK
7 Ogłoszenie o zmianie umowy – część VII 20.04.2022 r. LINK

 

 

Lp. Nazwa dokumentu Data Załącznik
1 Ogłoszenie o wykonanie umowy – cześć I 07.07.2022 r. LINK
2 Ogłoszenie o wykonaniu umowy – część V 07.07.2022 r. LINK
3 Ogłoszenie o wykonaniu umowy – część VI 07.07.2022 r. LINK
4 Ogłoszenie o wykonaniu umowy – część VII 07.07.2022 r. LINK
5 Ogłoszenie o wykonaniu umowy – część II 08.07.2022 r. LINK
6 Ogłoszenie o wykonaniu umowy – część III 08.07.2022 r. LINK
7 Ogłoszenie o wykonaniu umowy – część IV 08.07.2022 r. LINK